Wiki

TìmXML-Interfaces
Giao diện XML¶ Giao diện XML về cơ bản là các giao diện tin nhắn gửi dữ l ... eo định dạng Dữ liệu được gửi theo định dạng XML với sự trợ giúp của mô đun đặc biệt để xác t ... chứng chỉ WM Keeper WebPro). Mô tả giao diện XML dùng để chuyển WMZ và WME có thể xem tại spe ... ic) xác thực tại https://w3s.webmoney.ru/asp/XML*.asp. Giao diên sử dụng WM Keeper WebPro chứng chỉ tại https://w3s.wmtransfer.com/asp/XML*Cert.asp. Trong trường hơp xác nhận dùng chì ... type> </w3s.response> The following interfaces can be used by online businesses: XML-Interfaces¶ Interface X1 — Sending Invoice from merchan ... payment form at merchant.webmoney See also: XML-interfaces to top-up WMZ and WME WebMoney root certificate Merchant WebMoney Transfer

10-05-2017 14:02

WebMoney
WebMoney là một giải pháp thanh toán trực tuy ... rchants có thể sử dụng Merchant interface và XML-interfaces.

10-08-2018 08:25

Giao_diện_tích_hợp_Web_Merchant
Nội dung:¶ Định nghĩa Merchant Khách hàng Giớ ... Cùng một chuỗi các ký tự được sử dụng trong XML-interfaces liên quan đến Giao Diện Tích Hợp Web Merchan ... dịch trên merchant.wmtransfer.com hoặc "XML-interface": http://wiki.wmtransfer.com/ ... ansfer.com/conf/traninfo.asp hoặc bằng "XML-interface": http://wiki.wmtransfer.com/ ... trên trang merchant.wmtransfer.com hoặc gọi XML-interface. * Nếu mọi thứ ở trên không hoàn t ... trên trang merchant.wmtransfer.com hoặc gọi XML-interface. * Nếu mọi thứ ở trên không hoàn t ... ducts and services using the Merchant service

26-04-2017 13:07