Wiki

Định danh Capitaller

Định danh Capitaller

Định danh Capitaller được cấp miễn phí cho các WMID đăng ký sử dụng dịch vụ Capitaller, nhằm giúp chủ sở hữu lên kế hoạch ngân sách và cấp phát ngân sách một cách tự động. Capitaller cũng là một trong số các hình thức của định danh Personal.