Wiki

Định danh Developer

Định danh Developer

Định danh Developer được cấp miễn phí cho những nhà phát triển phần mềm dựa trên nền tảng công nghệ của WebMoney Transfer để tạo ra các sản phẩm theo đặt hàng của WebMoney Transfer hoặc phối hợp với các chuyên gia của WebMoney Transfer. (Việc sử dụng giao diện chuẩn của hệ thống WebMoney Transfer không phải là cơ sở để nhận định danh Developer).

Để nhận định danh Developer, trước tiên bạn cần sở hữu định danh Personal, tiếp đó bạn cần liên lạc tới bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của hệ thống WebMoney theo hòm thư điện tử. Trong thư bạn cần trả lời cụ thể các câu hỏi sau:
  • liệt kê danh sách các sản phẩm đã phát triển trước đây;
  • mô tả chi tiết dự án;
  • trình bày lý do muốn nhận định danh Developer.

Định danh Developer là một trong số các hình thức của định danh Personal mà không có bất cứ hạn chế nào.