Wiki

Định danh Merchant

Định danh Merchant
Định danh Merchant cho phép nhận tiền một cách tự động thông qua giao diện Merchant. Điều kiện nhận: cấp phát miễn phí cho chủ sở hữu của định danh Personal một cách tự động sau khi đăng ký website và mã số ví nhận thanh toán vào danh mục MegaStock.

Định danh Merchant là một trong số các hình thức của định danh Personal và có đầy đủ các chức năng tương ứng.

Trước khi nhận được định danh Merchant thành viên hệ thống có thể nhận tiền thông qua Web Merchant Interface, nhưng phải tuân theo những giới hạn tài chính trên Web Merchant Interface.

Xem thêm:
Quy trình nhận định danh Merchant
Xác nhận dữ liệu hộ chiếu đối với chủ sở hữu định danh Merchant