Wiki

Định danh Personal

Định danh Personal

Là dạng định danh chính trong hệ thống WebMoney Transfer.
Những thành viên của hệ thống WebMoney Transfer đã có định danh Formal hoặc Initial sẽ được cấp định danh Personal sau khi dữ liệu cá nhân (hộ chiếu) của thành viên đó được kiểm tra xác thực bởi một trong số các Đăng ký viên (là thành viên của chương trình hợp tác thuộc Trung tâm định danh)

Định danh Personal chỉ được cấp trong trường hợp người dùng chưa nhận được định danh này trước đây (ví dụ cho một WMID khác).
Lệ phí cấp định danh (thấp nhất là 5 WMZ, trung bình từ 10-15 WMZ) và điều kiện cấp định danh phụ thuộc vào Đăng ký viên đã chọn.

Thành viên sở hữu định danh Personal được cung cấp những khả năng sau:

Xem thêm: Quy trình cấp định danh Personal