Wiki

Định danh Service

Định danh Service
Định danh Service để thực hiện kinh doanh và trao đổi thông tin một cách hiệu quả trong hệ thống, các dịch vụ khác nhau đã được thiết lập nhằm cung cấp cho các thành viên mức độ bảo mật giao dịch cao, tự động tính toán, theo dõi, trao đổi tiền tệ, tìm kiếm một cách hiệu quả các đối tác trong khu vực của mình mà không cần phải rời máy tính.
Điều kiện nhận: Cấp cho những dự án riêng của hệ thống WebMoney Transfer.