Wiki

Định danh Transact Automation Tool

Định danh Transact Automation Tool

Định danh Transact Automation Tool được cấp cho đại diện của các pháp nhân (công ty) để có thể tự động hóa quá trình nhận WM và thanh toán thông qua giao diện XML. Do đó, công ty cần có website và có định hướng kinh doanh online.

Định danh Transact Automation Tool là một trong số các hình thức của định danh Personal và có đầy đủ các chức năng tương ứng.

Xem thêm:
Quy trình cấp định danh Transact Automation Tool
Thay đổi dữ liệu trong định danh Transact Automation Tool
Phục hồi quyền truy cập tới Transact Automation Tool