Wiki

Adding WM Keeper WinPro to WM Keeper Standard

Người dùng WM Keeper Standard (Mini) sẽ không được quyền truy cập vào tất cả các ứng dụng của WebMoney. Với WM Keeper Standard (Mini) người dùng không thể khởi tạo các loại khác nhau. Ngoài There are also some các hạn mức giao dịch được áp dụng, người dùng WM Keeper Standard sẽ không được sử dụng đầy đủ các dịch vụ của WebMoney Transfer.

Để được quyền truy cập vào tất cả các dịch vụ trên hệ thống, người dùng nên sử dụng phiên bản đầy đủ WM KeeperWM Keeper WinPro (Classic)WM Keeper WebPro (Light). Với WM Keeper Standard (Mini) người dùng có thể kiểm soát các chức năng cơ bản của Ví điện tử. Người dùng cũng có thể quản lý Ví qua WM Keeper Standard (Mini). Nhưng với WebMoney Keeper Standard, các hạn mức giao dịch của người sẽ được gỡ bỏ.

Vui lòng lưu ý, sau khi chuyển đổi sang WM Keeper WinPro (Classic), đây sẽ là ứng dụng chính để người dùng quản lý Ví. Vì vậy khi người dùng truy cập vào vùng bảo mật của website WebMoney Transfer và thực hiện giao dịch thanh toán qua dịch vụ của Merchant WebMoney Transfer, người dùng cần chọn WM Keeper WinPro (Classic) và cung cấp đầy đủ thông tin để truy cập vào ứng dụng này. (xem thêm tại Bắt đầu cùng WM Keeper WinPro).

Adding WM Keeper WinPro (Classic) to your existing registration with WM Keeper Standard (Mini) you can on the website of the Security service.

You will still be able to manage your purses via WM Keeper Standard. The WebMoney Keeper Standard financial restrictions for your purses will be removed.

Please be aware that you can not switch back from WM Keeper WinPro to WM Keeper Standard.

See also:
Operation modes