Wiki

Các yêu cầu đối với chủ ví WMV (khách hàng cá nhân)

 • Căn cứ Bộ Luật dân sự của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2006;
 • Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Luật Thương Mại 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ thông tư số 46/2014/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước ban hành ngày 03 tháng 12 năm 2014;
 • Căn cứ thông tư số 39/2014/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước ban hành ngày 11 tháng 12 năm 2014;

Đơn vị cung cấp dịch vụ Ví điện tử WebMoney Việt Nam (sau đây gọi là “Ví WMV”) và bảo lãnh phát hành tiền điện tử WM dạng V (WMV) – Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Việt Nam Trực tuyến, ban hành những yêu cầu cần tuân thủ đối với người sử dụng Ví điện tử WebMoney Việt Nam (sau đây gọi là “chủ Ví WMV”) là khách hàng cá nhân và doanh nghiệp như sau:

I/ Đối với khách hàng cá nhân:

1) Thông tin chủ Ví và giới hạn độ tuổi

1.1) Để đăng ký sử dụng Ví WMV, chủ Ví cần phải cung cấp các thông tin sau:
 • Ngày tháng năm sinh;
 • Số điện thoại;
 • E-mail.

1.2) Công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự; công dân nước ngoài từ 15 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật của nước sở tại có thể đăng ký Ví WMV

2) Hạn mức sử dụng & các hồ sơ cần cung cấp:

2.1)Chủ ví không cần phải cung cấp giấy tờ chứng minh nhân thân nếu tổng giá trị tiền chuyển vào Ví WMV trong năm không vượt quá hạn mức 20.000.000 WMV:

2.2) Nếu tổng giá trị tiền chuyển vào ví WMV trong năm vượt 20.000.000 WMV, chủ ví cần cung cấp các thông tin cá nhân sau:
 • Họ và tên;
 • Giới tính;
 • Địa chỉ thường trú;
 • Giấy tờ cá nhân (CMND hoặc hộ chiếu - số giấy tờ, ngày cấp, nơi cấp);
 • Số tài khoản ngân hàng;
2.3) Chủ Ví có thể rút WMV nếu chủ Ví thêm một số thông tin sau:
 • Tên ngân hàng mở tài khoản, chi nhánh;
 • Tải lên bản scan hoặc ảnh chụp giấy tờ cá nhân;
  Vào thông tin đã có tại mục 2.2.
2.4) Những yêu cầu đối với các ví WMV có giá trị giao dịch lớn:
 • Nếu tổng giá trị các giao dịch trong 1 năm từ 500.000.000 WMV (năm trăm triệu) trở lên, chủ Ví WMV cần cung cấp các giấy tờ sau:

+ Giấy tờ chứng minh nơi cư trú hiện tại (sổ hộ khẩu, sổ tạm trú…)
+ Các giấy tờ khác theo yêu cầu (nếu cần)

 • Nếu tổng giá trị các giao dịch trong 1 năm từ 1.000.000.000 WMV (một tỷ) trở lên, chủ Ví WMV cần cung cấp các giấy tờ sau:

+ Bản sao kê tài khoản ngân hàng hoặc các loại giấy tờ khác để chứng minh nguồn thu/chi hợp pháp với giá trị tối thiếu bằng 70% tổng giá trị giao dịch.
+ Các giấy tờ khác theo yêu cầu (nếu cần)

Trong trường hợp chủ Ví WMV không tuân thủ các yêu cầu trên và/hoặc không cung cấp các giấy tờ được yêu cầu đúng thời hạn, chủ Ví WMV có thể bị giới hạn trong các giao dịch bằng Ví WMV (nạp tiền – rút tiền Ví).