Wiki

Các yêu cầu đối với chủ ví WMV (khách hàng doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh)

 • Căn cứ Bộ Luật dân sự của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được Quốc hội ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005 và có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2006;
 • Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ Luật Thương Mại 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 • Căn cứ thông tư số 46/2014/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước ban hành ngày 03 tháng 12 năm 2014;
 • Căn cứ thông tư số 39/2014/TT-NHNN của Ngân hàng nhà nước ban hành ngày 11 tháng 12 năm 2014;

Đơn vị cung cấp dịch vụ Ví điện tử WebMoney Việt Nam (sau đây gọi là “Ví WMV”) và bảo lãnh phát hành tiền điện tử WM dạng V (WMV) – Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Việt Nam Trực tuyến, ban hành những yêu cầu cần tuân thủ đối với người sử dụng Ví điện tử WebMoney Việt Nam (sau đây gọi là “chủ Ví WMV”) là khách hàng cá nhân và doanh nghiệp như sau:

1) Thông tin chủ Ví và giới hạn độ tuổi đối với chủ Ví là doanh nghiệp

1.1) Để đăng ký sử dụng Ví WMV, chủ Ví là doanh nghiệp cần phải cung cấp các thông tin sau:
 • Tên doanh nghiệp;
 • Lĩnh vực kinh doanh, loại hình kinh doanh;
 • Số giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Mã số thuế;
 • Tên giám đốc hoặc người được uỷ quyền;
 • Số CMND/hộ chiếu của giám đốc hoặc người được uỷ quyền;
 • Địa chỉ liên hệ, điện thoại;
 • Số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, chi nhánh;
 • E-mail; website (nếu có).
 • Tải lên bản scan hoặc ảnh chụp các giấy tờ sau:

+ Giấy phép ĐKKD;
+ CMND/hộ chiếu của giám đốc hoặc người được ủy quyền;
+ Giấy ủy quyền (nếu người đại diện không phải là giám đốc);
+ Hóa đơn điện (hoặc nước) tại địa chỉ trùng với địa chỉ liên hệ trong vòng 3 tháng gần nhất.

1.2) Giám đốc hoặc người được uỷ quyền là công dân Việt Nam phải từ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự; địa chỉ doanh nghiệp phải được đặt trong lãnh thổ Việt Nam có thể đăng ký Ví WMV dạng doanh nghiệp

2) Thông tin chủ Ví và giới hạn độ tuổi đối với chủ Ví là cơ sở kinh doanh

2.1) Để đăng ký sử dụng Ví WMV, chủ Ví là cơ sở kinh doanh cần phải cung cấp các thông tin sau:
 • Tên cơ sở kinh doanh;
 • Lĩnh vực kinh doanh, loại hình kinh doanh;
 • Số giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể (nếu có);
 • Mã số thuế (nếu có);
 • Tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện);
 • Số CMND/hộ chiếu của chủ sơ cở hoặc người đại diện;
 • Địa chỉ liên hệ, điện thoại;
 • Số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, chi nhánh;
 • E-mail; website (nếu có).
 • Tải lên bản scan hoặc ảnh chụp các giấy tờ sau:

+ Số giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể (nếu có);
+ CMND/hộ chiếu của chủ cơ sở hoặc người đại diện;
+ Hóa đơn điện (hoặc nước) tại địa chỉ trùng với địa chỉ liên hệ trong vòng 3 tháng gần nhất.

2.2) Chủ cơ sở kinh doanh hoặc người đại diện là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài phải từ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự; cơ sở kinh doanh phải được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có thể đăng ký Ví WMV dạng doanh nghiệp

Trong trường hợp chủ Ví WMV không tuân thủ các yêu cầu trên và/hoặc không cung cấp các giấy tờ được yêu cầu đúng thời hạn, chủ Ví WMV có thể bị giới hạn trong các giao dịch bằng Ví WMV (nạp tiền – rút tiền Ví).