Wiki

Cách tạo WMID

Để tạo một WMID mới, bạn cần thực hiện đăng ký vào hệ thống WebMoney.