Wiki

Cách thức nạp tiền

Đối với tất cả các dạng ví, cho phép những cách thức nạp tiền như sau:

Ngoài ra, đối với mỗi dạng ví tồn tại những phương thức bổ sung sau:

WMZ

WMR

WME

WMU

WMB

WMX

WMG

WMK

Xem thêm
Phương thức rút tiền