Wiki

Chỉ số kinh doanh (BL)

Mỗi người dùng trong hệ thống có một cấp độ kinh doanh xác định - Business Level (BL). BL là một bản tóm tắt công khai các đặc trưng về cấp độ kinh doanh của chủ WMID và dựa trên các yếu tố:

  • Thời hạn hoạt động;
  • Số lượng đối tác đã giao dịch với người dùng;
  • Giá trị giao dịch đã hoàn thành;
  • Số lượng các thông tin phản hồi tích cực về người dùng.

Lưu ý BL không phải là một giá trị bất biến. Giá trị này có thể thay đổi theo hai hướng tăng hoặc giảm. Đồng thời BL không phản ánh một giá trị biến đổi nào khác. Nếu người dùng liên tục chuyện một số tiền với giá trị không đổi cho cùng một đối tác thì BL sẽ không tăng và ngược lại nếu người dùng không phát sinh giao dịch trong một thời gian dài, BL có thể giảm.

Người dùng có thể xem giá trị BL tại cửa sổ của WM Keeper khi thực hiện giao dịch cùng các đối tác hoặc các trang dịch vụ như Verification Center.
BL của các tài khoản bị khóa được mặc định bằng 0.

Xem thêm: TL