Wiki

Chỉ số kinh doanh BL

Mỗi người dùng trong hệ thống đều có chỉ số kinh doanh (Business Level - BL) nhất định. Chỉ số BL đặc trưng cho mức độ hoạt động của chủ WMID trong hệ thống và được tính dựa trên:

  • Thời gian sử dụng
  • Số lượng đối tác đã thực hiện giao dịch
  • Tống số giao dịch thành công
  • Số lượng phản hồi tích cực hoặc tiêu cực