Wiki

Chứng chỉ Guarantor

Chứng chỉ Guarantor

Bên bảo đảm cung cấp việc nạp/rút tiền vào/ra hệ thống theo ủy quyền của chủ sở hữu ví WM có dạng tiền tệ tương ứng. Để nhận được trạng thái là bên bảo đảm, người nộp đơn (cá nhân hoặc pháp nhân) phải đệ trình bảo lãnh tài chính và pháp lý để đảm bảo việc trao đổi các loại tiền điện tử đang được ban và tài trợ cho việc hiện đại hóa hệ thống để kiểm kê các dạng tiền đã tạo.