Wiki

Chứng chỉ Merchant

Chứng chỉ Merchant
Chứng chỉ Merchant cho phép nhận tiền một cách tự động thông qua giao diện Merchant. Điều kiện nhận: cấp phát miễn phí cho chủ sở hữu của Chứng chỉ Personal một cách tự động sau khi đăng ký website và mã số ví nhận thanh toán vào danh mục MegaStock.

Chứng chỉ Merchant là một trong số các hình thức của Chứng chỉ Personal và có đầy đủ các chức năng tương ứng.

Trước khi nhận được Chứng chỉ Merchant thành viên hệ thống có thể nhận tiền thông qua Web Merchant Interface, nhưng phải tuân theo những giới hạn tài chính trên Web Merchant Interface.

Xem thêm:
Quy trình nhận chứng chỉ Merchant
Xác nhận dữ liệu hộ chiếu đối với chủ sở hữu chứng chỉ Merchant