Wiki

Chứng chỉ Operator

Chứng chỉ Operator

Công ty WM Transfer Ltd là chủ sở hữu và nhà điều hành hệ thống WebMoney Transfer. Nhà điều hành cung cấp đăng ký cho những bên bảo đảm mới trong hệ thống, bảo đảm số dư của hệ thống và cung cấp cho các thành viên thống kê về mỗi bên bảo đảm cũng như của toàn bộ hệ thống.