Wiki

Chứng chỉ Personal

Chứng chỉ Personal

Là dạng chứng chỉ chính trong hệ thống WebMoney Transfer.
Những thành viên của hệ thống WebMoney Transfer đã có chứng chỉ Formal hoặc Initial sẽ được cấp chứng chỉ Personal sau khi dữ liệu cá nhân (hộ chiếu) của thành viên đó được kiểm tra xác thực bởi một trong số các Đăng ký viên (là thành viên của chương trình hợp tác thuộc Trung tâm chứng chỉ)

Chứng chỉ Personal chỉ được cấp trong trường hợp người dùng chưa nhận được chứng chỉ này trước đây (ví dụ cho một WMID khác).
Lệ phí cấp chứng chỉ (thấp nhất là 5 WMZ, trung bình từ 10-15 WMZ) và điều kiện cấp chứng chỉ phụ thuộc vào Đăng ký viên đã chọn.

Thành viên sở hữu chứng chỉ Personal được cung cấp những khả năng sau:

Xem thêm: Thủ tục cấp chứng chỉ Personal