Wiki

Chứng chỉ WM

Mỗi thành viên của hệ thống đều có một cấp Chứng chỉ WM (hay ngắn gọn là Chứng chỉ). Đó là một dạng chứng chỉ điện tử được cấp dựa trên những dữ liệu cá nhân mà thành viên đó cung cấp cho hệ thống. Bạn có thể kiểm tra Chứng chỉ WM của bất kỳ thành viên nào thuộc hệ thống WebMoney Transfer thông qua một trang đặc biệt thuộc Trung tâm chứng chỉ.

Công nghệ của WebMoney Transfer cho phép chủ sở hữu tài khoản WMID chỉ công bố những thông tin cá nhân nhất định bằng cách tự thiết lập những thông tin nào được phép nhìn thấy bởi các thành viên khác và những thông tin nào chỉ được phép nhìn thấy bởi quản trị viên của Trung tâm chứng chỉ.

Cấp độ chứng chỉ WM của thành viên càng cao thì mức độ tin cậy trong các giao dịch trên hệ thống của thành viên đó càng cao. Đồng thời thành viên đó cũng được phép sử dụng nhiều hơn các dịch vụ được cung cấp bởi hệ thống WebMoney Transfer.

Đối với một chứng chỉ, có thể đính kèm một vài WMID. Chi tiết hơn, xin vui lòng xem thêm tại Nhiều WMID trên một Chứng chỉ.

Xem thêm: