Wiki

Dịch vụ cho vay

Dịch vụ cho vay WebMoney (https://debt.wmtransfer.com ) - làm một hệ thống phần mềm và phần cứng dùng để quản lý các mối quan hệ và các giao dịch cho vay - nhận vay giữa những người dùng hệ thống WMT. Dịch vụ này cho phép người dùng hệ thống cung cấp tiền của mình cho các đối tác theo dạng vay nợ, đảm bảo các hoạt động tính toán của giao dịch vay nợ được thực hiện đúng và việc trả nợ được thực hiện đúng thời hạn. Tất cả các giao dịch cho vay, nhận vay đều được thực hiện bằng loại tiền điện tử WMZ, WMR hoặc WMU trong các điều kiện xác định và trong thời hạn nhất định.

! Tất cả giao dịch trên website dịch vụ cho vay debt.wmtransfer.com (mở, đóng và thay đổi hạn mức tin cậy (hạn mức cho vay), nhận khoản vay trong hạn mức tin cậy) đều yêu cầu xác nhận bằng SMS. Do đó, trong chứng chỉ của bạn phải được khai báo và xác minh số điện thoại di động.

Để có thể trở thành người cho vay, người dùng hệ thống cần thiết lập cho mỗi người vay một hạn mức tin cậy, đó là Hợp đồng cho vay các đơn vị tiền điện tử với các điều kiện sau:

 • số tiền cho vay tối đa;
 • thời hạn tối đa;
 • chu kỳ thanh toán;
 • lãi suất;
 • số ví sẽ cung cấp tiền.

Bầt kỳ sự thiết lập hoặc thay đổi hạn mức tin cậy nào đều yêu cầu phải có sự xác nhận từ phía người vay về việc anh (cô) ấy đồng ý với các điều khoản nhận và hoàn trả khoản vay.

Hạn mức tin cậy đã mở có giá trị trong khoảng thời gian không giới hạn. Theo đó, người vay có thể nhận khoản tiền vay vào bất cứ thời điểm nào với điều kiện, vào thời điểm nhận khoản vay tổng số tiền mà người đó đã sử dụng theo hạn mức này, không lớn hơn số tiền tối đa đã được thiết lập.

Hạn mức tin cậy được mở dành cho mỗi người dùng hệ thống WebMoney được tính dựa trên chỉ số mức độ tín nhiệm (TL). Giá trị TL tương ứng với số lượng đối tác đã mở cho người dùng đó hạn mức tin cậy, số lượng tiền đã được uỷ thác cho người dùng đó và thời hạn tối đa để sử dụng nó. Chỉ số mức độ tín nhiệm có thể được xem xét là một đặc điểm cụ thể của người dùng trên hệ thống, tuy nhiên, nó không thể thay thế cho việc trao đổi trực tiếp trước khi thiết lập một mối quan hệ vay mượn giữa những người dùng.

Khi nhận tiền từ người uỷ thác (người cho vay), người vay cần phải đăng ký vào dịch vụ Paymer dưới dạng Obligation, và chấp thuận rằng anh (cô) ấy sẽ có trách nhiệm hoàn trả các khoản vay hoặc bồi thường bằng một khoản tiền tương đương (xem thêm. mẫu về thoả thuận vay nợ).

Dựa trên mối quan hệ tin cậy giữa người vay và người cho vay, các thuật toán của Dịch vụ cho vay thực hiện các cơ chế linh hoạt trong thanh toán trả nợ. Khi đó, cần lưu ý một số chức năng đặc biệt sau:

 • Thủ tục hoàn trả khoản vay có thể được thực hiện bởi cả bên vay và bên cho vay;
 • Việc hoàn trả khoản vay theo đề xuất của bên cho vay trước khi kết thúc kỳ hạn vay sẽ làm mất đi phần trăm lãi suất mà người ấy được hưởng bằng việc cho vay tiền;
 • Nếu tiền trong ví đã nhận khoản vay không đủ để hoàn trả khoản vay, thì dịch vụ sẽ cắt tiền ở trong các khác có cùng loại tiền tệ;
 • Nếu trong tất cả các ví khác của người vay đều không đủ tiền, hệ thống sẽ cắt tiền từ các hạn mức tin cậy mà những người dùng khác đã mở cho người vay này;
 • Nếu không thể hoàn trả tiền theo các phương thức bên trên, người vay có thể trả nợ bằng check (séc) Paymer (một Obligation), bằng số tiền nợ theo mệnh giá. Trong trường hợp này, check có thể sử dụng như một kiểu thu nợ ngoài dịch vụ hoặc chuyển nó sang Sàn trao đổi các khoản nợ.
Đồng thời, trên Dịch vụ cho vay còn thực hiện:
 • trao đổi các khoản vay, nơi mà bất cứ người dùng nào cũng có thể đăng yêu cầu nhận hoặc cung cấp khoản vay, cũng như có thể sử dụng những yêu cầu có sẵn từ những người dùng Dịch vụ cho vay khác.
 • dịch vụ cho vay tự động, nơi mà mỗi người dùng hệ thống có chỉ số kinh doanh (BL) lớn hơn 15 điểm có thể nhận được tiền vay chỉ với 2 lần nhấp chuột. Các khoản vay này luôn sẵn có đối với WMR hoặc WMZ. Khối lượng và điều kiện cho vay được xác định tự động dựa trên các thông tin cơ bản sẵn có trên WMID. Khoản vay được cung cấp chỉ với 2 lần nhấp chuột, không bắt buộc phải gửi bất cứ giấy tờ nào hoặc bổ sung thêm thông tin.

Bất cứ người dùng hệ thống WebMoney nào có Chứng chỉ WM từ Formal trở lên, đều có quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ cho vay

Tất cả các giao dịch cho vay - như nhận và trả khoản vay đều chỉ được thực hiện thông qua Dịch vụ cho vay. Bạn cần nhớ một điểm quan trọng là, việc chuyển tiền trực tiếp từ keeper này sang keeper khác không phải là giao dịch nhận khoản vay hay hoàn trả khoản vay.

Thiết lập hạn mức tin cậy

Bạn có thể mở hạn mức tin cậy cho mỗi người dùng hệ thống WebMoney Transfer mà có trong danh sách liên hệ/bạn bè của bạn. Hoặc có thể tạo các yêu cầu trên website của Dịch vụ cho vay WebMoney .

Форму, открывающую новый лимит доверия, можно вызвать из вкладки "Корреспонденты", пункт контекстного меню "Лимит доверия…". Для открытия лимита доверия необходимо выбрать кошелек, средствами которого сможет воспользоваться корреспондент, максимальную сумму лимита доверия, максимальный срок использования средств, процентную ставку за использование займа.

После сохранения лимита доверия сервис отправляет корреспонденту письмо по WM-почте с предложением ознакомиться и принять условия лимита доверия. Если корреспондент подтверждает условия открытого ему лимита доверия, то он может в любой момент воспользоваться средствами, используя интерфейс Долгового сервиса.

Параметры лимита доверия могут быть в любой момент изменены владельцем. При этом новые условия вступают в силу только после принятия их корреспондентом.

Подробнее см.
Порядок установления лимита доверия
Порядок принятия условий лимита доверия

Получение займа по лимиту доверия

Форму, позволяющую получить займ по открытому лимиту доверия, можно вызвать из кипера (вкладка "Корреспонденты", пункт контекстного меню "Посмотреть лимиты доверия…") или открыть непосредственно на сайте сервиса.

На сервисе имеется возможность подобрать оптимальные условия займа из всех открытых корреспонденту лимитов доверия.

Для получения займа необходимо указать кошелек, сумму и срок, через который заемщик планирует вернуть средства. Сумма и период не должны превышать максимальные значения, заданные в лимите доверия.

После определения объема и срока займа корреспондент должен акцептовать "Соглашение о возмездной уступке имущественных прав" и зарегистрировать долговые обязательства по возврату средств на сайте сервиса Paymer. Объем возвращаемых средств рассчитывается сервисом исходя из процентной ставки используемого лимита доверия, объема и срока займа. Обязательства автоматически размениваются и гасятся по мере возврата средств, полученных по лимиту. В случае невозврата средств в установленный срок обязательство передается в собственность владельцу WMID, открывшего лимит доверия.

Подробнее см.
Порядок получения займа по лимиту доверия

Погашение займа должником

Форму со списком лимитов доверия, по которым были получены займы, можно вызвать из вкладки "Корреспонденты", пункт контекстного меню "Лимит доверия…" и далее ссылка "Лимит доверия открытый для меня\История использования...".

Кликнув левой кнопкой мыши, каждую запись в списке займов можно просмотреть подробно.
В этой форме отображаются условия, на которых заемщик воспользовался средствами по лимиту доверия, список операций (как получение средств, так и возврат), сумма, которую необходимо вернуть в настоящий момент времени и полная сумма возврата. В зависимости от условий возврата могут быть доступны как возврат текущей суммы, так и возврат всей суммы. Для удобства в форме отображается текущая сумма на кошельке, с которого должен быть выполнен возврат. Для возврата средств необходимо воспользоваться пунктами "выполнить очередной возврат" или "вернуть весь заем" . При этом средства будут возвращаться только с того кошелька, на который они получались.

Подробнее см.
Порядок погашения займа по лимиту доверия заемщиком

Погашение займа заимодавцем

Заимодавец, так же как и заемщик, может в любой момент инициировать возврат средств, взятых у него по лимиту доверия. Для этого на странице подробного описания предоставленного займа нужно воспользоваться пунктом "вернуть досрочно" . При этом в случае возврата средств до завершения оговоренного срока их использования заимодавец теряет вознаграждение за предоставленный заем.

При возврате средств необходимая сумма списывается с кошелька, на который они были получены. В случае, если на этом кошельке средств недостаточно, будет выполняться списание необходимой суммы с других кошельков заемщика (начиная с кошелька с большим остатком).

Если заемщик просрочил возврата займа по лимиту доверия и на всех его кошельках недостаточно средств для возврата, то в этом случае будут задействованы лимиты доверия открытые должнику другими участниками системы (начиная с лимита доверия с наименьшей процентной ставкой).

В случае нехватки и этих средств заимодавец имеет возможность

 • заблокировать заемщика до полного погашения долга;
 • отправить на почтовый адрес заемщика досудебную претензию.

Подробнее см.
Порядок погашения займа по лимиту доверия заимодавцем
Порядок блокировки и разблокировки участника не вернувшего заем
Порядок отправки досудебной претензии

Погашение займа чеком Paymer

Если заимодавцу никаким образом не удается вернуть полную сумму займа, то он может получить обязательство заемщика по возврату оставшихся средств, зарегистрированное в системе Paymer. Для этого необходимо выбрать ссылку "заменить на чек", которая появляется на странице Предоставленный заем после того как попытка заимодавца возвратить средства (по ссылке "Вернуть") окажется безрезультатной. Реквизиты чека Paymer — номер и код — отображаются на этой же странице, и с этого момента соответствующие чеку обязательства переходят в собственность заимодавца, а учет долга в Долговом cервисе прекращается.

Внимание! Чеки PAYMER, полученные в погашение займа, по лимиту доверия не являются WM-картами, и не могут быть погашены на WM-кошелек!

Имея на руках номер и код чека, заимодавец может начать процедуру взыскания средств с должника (см. Инструкцию по использованию чека Paymer при взыскании долга). Кроме того, заимодавец может передать обязательство по просроченному займу на Биржу обязательств для его последующей продажи любому заинтересованному лицу или коллекторскому агентству.

Подробнее см.
Порядок погашения займа по лимиту доверия чеком Paymer
Порядок передачи обязательства на биржу

Предложения по получению и выдаче займа

Раздел Долгового сервиса WebMoney "Предложения" предоставляет возможность любому участнику системы WebMoney:
 • размещать свои заявки на получение займов;
 • обращаться к участникам, разместившим заявки на выдачу займов, с предложением установления лимита доверия;
 • размещать свои заявки на выдачу займов;
 • открывать лимиты доверия по заявкам желающих получить заем;
 • добавлять в блокнот заинтересовавшие заявки для их дальнейшего рассмотрения;
 • принять лимит доверия от сервиса автоматического предоставления займов (для участников с BL более 15 пунктов).

Все заявки создаются на определенных условиях (сумма выдачи, процент за пользование средствами, порядок возврата) и на ограниченный срок. После публикации заявки в списке предложений ей может воспользоваться любой участник системы WebMoney.

Подробнее см.
Порядок создания заявки на получение займа,
Порядок создания заявки на предоставление займа

Ознакомьтесь с демонстрационным роликом по Долговому сервису

Сайт Долгового сервиса

См. также:
Рекомендации для кредитора
Порядок установления лимита доверия
Порядок получения займа по лимиту доверия
Получение займа в два клика
Порядок погашения займа по лимиту доверия заемщиком
Порядок погашения займа по лимиту доверия заимодавцем
Порядок погашения займа по лимиту доверия чеком Paymer
Порядок блокировки и разблокировки участника не вернувшего заем
Порядок разблокировки WMID участника после погашения займа по лимиту доверия
Использование чека Paymer при взыскании долга
Порядок создания заявки на получение займа
Порядок создания заявки на предоставление займа
Порядок передачи обязательства на биржу
Биржа Обязательств
Анкета заемщика
Программные интерфейсы (API)