Wiki

Giao dịch tín dụng

Hệ thống WebMoney Transfer cung cấp dịch vụ thanh toán tín dụng, theo đó người sử dụng dịch vụ này có thể mua hàng hoá hoặc dịch vụ bằng tín dụng hoặc tự cung cấp tín dụng cho các thành viên khác.

Đồng thời số tiền và thời hạn tín dụng sẽ được hệ thống tự động ghi lại trong lịch sử giao dịch của người cho vayngười đi vay, tiếp theo đó sẽ là sự kiểm tra việc thực hiện hoàn trả tín dụng.

Hệ thống thanh toán tín dụng được thực hiện trên ví WMC и WMD.

Khi ký kết thương vụ tín dụng trong dịch vụ Paymer, khế ước nợ sẽ tự động được đăng ký vô điều kiện cho số tiền của thương vụ. Khế ước này sẽ được cung cấp ở dạng check Paymer theo kiểu Obligation.

Khi hoàn thành các điều kiện của thương vụ tín dụng, nghĩa vụ trả nợ sẽ tự động được xóa.

Nếu người vay không hoàn trả đầy đủ số tiền nợ theo đúng kỳ hạn, thì người cho vay có thể nhận khế ước này ở dạng check Paymer cho phần tiền còn nợ lại. Trong trường hợp này, số tiền nợ sẽ được trừ đi từ ví C và D của người tham gia vào thương vụ, đồng thời toàn bộ thông tin của người nợ sẽ được chuyển vào dịch vụ Paymer.

Việc nhận và trả tín dụng chỉ được phép thực hiện thông qua ví [WMC]] và WMD. Cần lưu ý rằng, việc thanh toán tiền trực tiếp từ Keeper sang Keeper là không thể thực hiện được dù là vay nợ hay thanh toán tiền nợ!

Trong trường hợp không hoàn trả nợ đúng hạn, Người cho vay có thể nhận thông tin về định danh của Người nợ tiền tại trang https://passport.webmoney.ru/asp/CertViewDebtor.asp.

Nếu giao dịch tín dụng được thực hiện tại sàn giao dịch tín dụng (credit.webmoney.ru), thì trong trường hợp không hoàn trả nợ, chủ nợ có thể yêu cầu để nhận một bộ tài liệu xác nhận về việc thực hiện các giao dịch theo hợp đồng tương ứng của người vay và một số tài liệu khác đi kèm. Bộ tài liệu gồm các giấy tờ sau:

 • Hợp đồng vay tiền.
 • Выписка из журнала транзакций, подтверждающая перечисление титульных знаков с реквизитов Заимодавца на реквизиты Заемщика за весь период действия договора займа титульных знаков.
 • Копии заявлений соискателя аттестата (Заимодавца и Заемщика).
 • Копии паспортов Заимодавца и Заемщика.
 • Копия Соглашения о трансфере имущественных прав титульными знаками.
 • Копия Соглашения об использовании кредитного сервиса и Правил ведения кредитной деятельности в Системе «WebMoney Transfer».
 • Копия Кодекса Системы «WebMoney Transfer».
 • Копия договора UAB «DEED BALTIC» с WM Transfer Ltd.
 • Копия договора Адвокатского кабинета с UAB «DEED BALTIC».
 • Справка о типах титульных знаков, поддерживаемых системой «WebMoney Transfer»
 • Примерная форма (образец) искового заявления.
 • Подписанный экземпляр Публичной оферты.

Все документы заверяются, полномочия заверителей подтверждаются соответствующими договорами.
Стоимость каждого комплекта — 1500 рублей. Оплата банковским платежом.
Срок изготовления — 35 календарных дней.
Объединение документов по WMID Займодавца и Заемщика не производится. На договор займа должен быть создать отдельный заказ. Каждый заказ оплачивается отдельно.

Yêu cầu để nhận tài liệu được thực hiện trên trang https://passport.webmoney.ru/docs/cr_app.aspx

Xem thêm: