Wiki

Giao diện tích hợp Web Merchant

Nội dung:

Các định nghĩa

MERCHANT

Một Merchant là một người sử dụng Hệ thống WebMoney chấp nhận thanh toán từ người dùng khác qua Hệ thống Merchant WebMoney.
Các Merchant chấp nhận thanh toán qua WebMoney cho hàng hóa hoặc dịch vụ thông qua Internet, do đó họ được cho là có trang web riêng của họ.

KHÁCH HÀNG

Khách hàng là người dùng trong Hệ thống WebMoney sẵn sàng trả tiền cho hàng hóa hoặc dịch vụ được cung cấp bởi các Merchant qua Internet.

Giao diện tích hợp Web Merchant

THÔNG SỐ THANH TOÁN

Để nhận thanh toán qua Hệ thống Merchant WebMoney Merchant phải được đăng ký với Hệ thống WebMoney. Hơn nữa, họ phải thiết lập một số thông tin cho việc tiếp nhận các khoản thanh toán và thông báo về việc thanh toán.
Các thông tin có thể được thiết lập trong 'Cài đặt' (https://merchant.wmtransfer.com).
Mỗi ví mà các Merchant sử dụng để chấp nhận thanh toán thì được thiết lập riêng các thông số trong từng dịch vụ của họ.
Thông số và chức năng của chúng:

Tham số Định dạng Mô tả
Chế độ kiểm thử/làm việc - Cờ được thiết lập cho các chế độ xử lý thanh toán trong dịch vụ. Trong chế độ kiểm thử Giao Diện Tích Hợp Web Merchant nó mô phỏng việc thanh toán (thanh toán thực tế không được thực hiện). Chế độ kiểm thử được thiết lập mặc định. Bạn có thể chỉ phải trả tiền thông qua WM Keeper trong chế độ thử nghiệm. Nếu cờ được thiết lập chế độ OFF, Giao Diện Tích Hợp Web Merchant sẽ thông báo cho khách hàng khi nó không thể thực hiện thanh toán trong mọi trường hợp. Trong chế độ làm việc, hoạt động thanh toán đi theo cách thông thường (như bình thường).
Tên Merchant 50 ký tự Các thông tin sẽ được hiển thị cho khách hàng (đối với người mua) khi thanh toán. Phần này phù hợp để chỉ ra tên thương hiệu, tên trang web, dịch vụ, tên cửa hàng và các thông tin khác đặc trưng cho hàng hóa và dịch vụ được bán thông qua ví này.
Khóa bí mật (Secret Key) Khóa 50 ký tự (trường hợp nhạy cảm) Một chuỗi các ký tự được thêm vào các chi tiết khi gửi thông báo tới Merchant. Nó chỉ được biết giữa Merchant và dịch vụ Hệ thống Merchant WebMoney.
Cùng một chuỗi các ký tự được sử dụng trong XML-interfaces liên quan đến Giao Diện Tích Hợp Web Merchant và giúp đỡ trong công việc và việc sử dụng nó. Các giao diện này bao gồm, ví dụ Interface X18Interface X20.
Gửi khóa bí mật đến đường dẫn kết quả (Result URL), nếu đường dẫn kết quả được bảo mật - Tùy chọn thông báo cho dịch vụ mà Khóa bí mật được thêm vào thông báo gửi đến trang web của Merchant nếu đường dẫn Result URL được bảo mật (SSL được sử dụng), tức là các đường dẫn Result URL bắt đầu bằng "https://".
Nếu Result URL không sử dụng SSL, thì Khóa bí mật sẽ không được gửi ngay cả khi tùy chọn được kích hoạt. Khóa bí mật cũng không được gửi nếu đường dẫn Result URL đã được gán và gửi trong yêu cầu thanh toán.
Khóa bí mật X20 Khóa 50 ký tự (trường hợp nhạy cảm) Nếu Merchant sử dụng Interface X20 để tích hợp chấp nhận thanh toán trong ứng dụng điện thoại di động hoặc dịch vụ thì nó thường là cần thiết để thực hiện lệnh gọi đến giao diện trực tiếp từ ứng dụng khách.
Để làm điều này, bạn có thể chỉ định thêm Khóa bí mật X20 và sau đó Interface X20 sẽ chỉ làm việc với chuỗi này. Ngoài ra Khóa bí mật X20 phải được chỉ định trong trường hợp khi cờ "chữ ký của hình thức thanh toán được yêu cầu" được bật lên khi nó được sử dụng trong việc tạo chữ ký.
Result URL 255 ký tự (trường hợp nhạy cảm) URL (trên trang web của Merchant) mà Hệ thống Merchant WebMoney sẽ gửi một HTTP POST hoặc thông báo SMTP về thanh toán và các chi tiết của nó. Nếu Merchant không ghi rõ địa chỉ URL, thì anh ta sẽ không được thông báo.
URL phải bắt đầu bằng "http://", "https://" hoặc "mailto:". Nếu URL bắt đầu với mailto :, các thông báo sẽ được gửi đến email được cung cấp. Ví dụ, nếu bạn nhập "mailto: 'thông báo sẽ được gửi đến .
Việc thông báo sẽ được gửi thông qua cổng 80 và 443 nếu bạn đang sử dụng các URL bắt đầu với "http://" hoặc "https://".
Lưu ý đường dẫn Result URL được gọi hai lần: Trực tiếp trước khi thanh toán (để kiểm tra khả năng hoạt động của trang web Merchant) và ngay lập tức sau khi thanh toán thành công đã được thực hiện (để truyền tải các thông số thanh toán). Trong lần gọi đầu tiên nếu lựa chọn Kiểm tra khả năng hoạt động của trang web Merchant được đánh dấu, các thông số sẽ được truyền đi kèm theo. Nếu không nó sẽ được thực hiện mà không có tham số. Trong suốt cuộc gọi thứ hai tham số được truyền đi dưới dạng thông báo thanh toán.
Gửi các thông số trong một yêu cầu sơ bộ - Cờ để báo cho Giao Diện Tích Hợp Web Merchant rằng các tham số, được truyền tới Result URL của trang web Merchant trực tiếp trước một nỗ lực thanh toán. Nếu cờ tắt, thông tin được gửi mà không có tham số.
Nếu cờ được thiết lập là 1, và trang web của Merchant phản hồi (return) lại chuỗi 'YES' cho dịch vụ Giao Diện Tích Hợp Web Merchant để tiếp tục quá trình thanh toán. Nếu trả lời là khác 'YES', việc thanh toán sẽ không được giải quyết và khách hàng sẽ nhận được một thông báo lỗi.
Proxy for Result URL - Một số lý do gọi đường dẫn Result URL không phải đến từ standard IP addresses of the system do lỗi định tuyến, hạn chế nhà cung cấp vv, bạn có thể chọn một trong các địa chỉ IP dưới đây được liệt kê trong các thiết lập này của các địa chỉ IP và yêu cầu dịch vụ cho Result URL sẽ đến từ địa chỉ được lựa chọn.
Success URL 255 ký tự (trường hợp nhạy cảm) URL (trên trang web của Merchant) mà trình duyệt của khách hàng sẽ được chuyển hướng đến trong trường hợp thanh toán thành công qua Hệ thống Merchant WebMoney. Success URL phải bắt đầu bằng "http://" hoặc "https://".
Phương thức của Success URL - Bao gồm các phương thức (POST, GET hoặc LINK) được sử dụng để chuyển hướng đến Success URL
Fail URL 255 ký tự (trường hợp nhạy cảm) URL (trên trang web của Merchant) mà trình duyệt của khách hàng sẽ được chuyển hướng nếu thanh toán không thành công. URL phải bắt đầu bằng http:// hoặc "https://".
Phương thức của Fail URL - Bao gồm các phương thức (POST, GET hoặc LINK) được sử dụng để chuyển hướng đến URL Fail
Cho phép thay thế URL trong phiếu yêu cầu thanh toán: - Tùy chọn này cho phép thay thế * Result URL*, Success URL và Fail URL, phương thức của việc yêu cầu Success URLFail URL có thể được thay đổi trong 'Form yêu cầu Thanh toán '.
Gửi thông báo thanh toán chưa giải quyết tới WM Keeper - Cờ thông báo cho Giao Diện Tích Hợp Web Merchant về sự cần thiết của việc gửi một thông báo cho WM Keeper của Merchant trong trường hợp thanh toán là bất ổn, chưa giải quyết được
Phương pháp tạo chữ ký trong thông báo thanh toán - Thuật toán được sử dụng bởi Hệ thống Merchant WebMoney để xác thực các thông báo gửi đến trang web của Merchant. Hai thuật toán được hỗ trợ là: SHA256 và SIGN (được đề nghị sử dụng).
Yêu cầu phải chấp nhận giao dịch qua SMS - Trong trường hợp kích hoạt tùy chọn này, khách hàng có thể thực hiện thanh toán cho các ví chỉ cần xác thực yếu tố thứ hai - SMS hoặc Enum. Tùy chọn này chỉ áp dụng cho thanh toán WM, nó không áp dụng đối với phương thức thanh toán khác.
Yêu cầu phải thanh toán bằng chữ ký - Ngoài việc kích hoạt tùy chọn này, Merchant cần gửi thông số LMI_PAYMENTFORM_SIGN, trong đó chữ ký là bao gồm các thông tin chính của thanh toán, nó được gửi trong phiếu yêu cầu thanh toán.
Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tạo, vui lòng tìm mô tả của nó dưới đây trong các phiếu yêu cầu thanh toán. Nếu hộp kiểm này được kích hoạt, nhưng bạn không gửi thông số LMI_PAYMENTFORM_SIGN trong phiếu yêu cầu thanh toán, người mua cũng sẽ nhận được một lỗi.
Phương thức thanh toán khác - Phần của thiết lập chứa phương thức thanh toán khác như Paymer checks, WM checks, bank cards, mobile payments etc. Danh sách đầy đủ các phương thức thanh toán khác phụ thuộc vào loại ví cụ thể.
Liên kết để mô tả chi tiết của từng phương pháp, điều kiện của nó được sử dụng vv cho trực tiếp vào mỗi phương pháp trong "trang cài đặt ví": https://merchant.wmtransfer.com/conf/purses.asp

Luồng xử lý thanh toán

Luồng xử lý thanh toán được hiển thị trong hình dưới đây.
! Payment_workflow.gif!

Form HTML

Năm dạng HTML được sử dụng để truyền dữ liệu giữa các trang web của Merchant và dịch vụ:

 • * Một Form yêu cầu Thanh toán* được tạo ra trên trang web của Merchant để yêu cầu thanh toán trong Hệ thống Merchant WebMoney và chuyển nó qua trình duyệt của khách hàng.
 • * Một Form yêu cầu sơ bộ * được tạo ra bởi Giao Diện Tích Hợp Web Merchant để gửi các thông số của một yêu cầu sơ bộ để thực hiện thanh toán cho trang web của Merchant - khi cờ "Gửi các thông số trong một yêu cầu sơ bộ" được kích hoạt. Nếu cờ bị vô hiệu hóa thì các thông số không được sử dụng (yêu cầu được gửi mà không có tham số). Các yêu cầu được gửi bỏ qua trình duyệt của người dùng.
 • Một Form thông báo thanh toán được tạo ra bởi Hệ thống Merchant WebMoney để thông báo cho Merchant về việc thanh toán. Trình duyệt của khách hàng không được sử dụng trong việc truyền tải thông báo thanh toán cho trang web của Merchant.
 • *Một Form thanh toán đã giải quyết xong * được tạo ra bởi Hệ thống Merchant WebMoney nếu thanh toán thành công.
 • * Một Form thanh toán chưa giải quyết xong * được tạo ra bởi Hệ thống Merchant WebMoney nếu thanh toán không thành công. Form được chuyển đến trang web của Merchant thông qua trình duyệt web của khách hàng.

Form yêu cầu thanh toán

Các hình thức truyền các yêu cầu từ trang web của Merchant đến Hệ thống Merchant WebMoney thông qua trình duyệt của khách hàng. Nó có các thuộc tính và các thông số sau đây:

Action - https://merchant.wmtransfer.com/lmi/payment.asp

Phương thức - POST

accept-charset - windows-1251

 • Fields * - thông tin được truyền đi trong Form yêu cầu:
Field Tên Field HTML Bắt buộc? Mô tả
Ví của Merchant LMI_PAYEE_PURSE Ví của Merchant mà khách hàng chuyển tiền thanh toán vào. Định dạng gồm 1 chữ cái và mười hai chữ số.
Hiện nay, Z, R, E, U và ví D được sử dụng trong các dịch vụ.
Số tiền LMI_PAYMENT_AMOUNT Số tiền thanh toán Merchant muốn nhận được từ khách hàng. Số tiền phải lớn hơn không; có dùng dấu thập phân.
Số đơn hàng thanh toán LMI_PAYMENT_NO Không Merchant quy định cụ thể số thanh toán phù hợp với hệ thống kế toán của họ. Các tham số không bắt buộc, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên luôn luôn sử dụng nó. Bạn nên sử dụng một số duy nhất cho mỗi lần thanh toán để bạn có thể dễ dàng tìm thấy tất cả các thông tin về nó.
Số này phải là một số nguyên, *nhỏ hơn 2147483647. *
Mô tả LMI_PAYMENT_DESC Có * Mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ.
chiều dài tối đa 255 ký tự. Win-1251
Mô tả LMI_PAYMENT_DESC_BASE64 Có * Một mô tả của hàng hóa hoặc dịch vụ mã hóa UTF-8 và sau đó mã hóa với thuật toán Base64. Được hình thành bởi Merchant. Nếu sử dụng kết quả sẽ được thay thế cho LMI_PAYMENT_DESC. Nó cho phép nội dung văn bản không phải phụ thuộc vào các mã hóa được sử dụng trên trang web của Merchant.
Tham số kiểm thử LMI_SIM_MODE Không tham số này chỉ được sử dụng trong chế độ thử nghiệm. Nó có thể có một trong các giá trị sau:
* 0 hoặc trống: * Tất cả các khoản thanh toán sẽ thành công;
* 1: * Tất cả các khoản thanh toán sẽ thất bại;
* 2: * 80% thanh toán sẽ thành công, 20% thanh toán sẽ thất bại.
Thay thế đường dẫn trả kết quả LMI_RESULT_URL Không Trường này cho phép Merchant tạm thời thay thế Result URL đã khai báo trong cấu hình ví của Hệ thống Merchant WebMoney.
Nếu tùy chọn được kích hoạt, URL truyền đi sẽ thay thế Result URL đã được chỉ định trên trang web của Hệ thống Merchant WebMoney.
Định dạng của trường này phải phù hợp với định dạng của Result URL.
Thay thế đường dẫn trả về thành công LMI_SUCCESS_URL No Trường này cho phép Merchant tạm thời thay thế Success URL đã khai báo trong cấu hình ví của Hệ thống Merchant WebMoney.
Nếu tùy chọn được kích hoạt, URL truyền đi sẽ thay thế * Success URL* đã được chỉ định trên trang web của Hệ thống Merchant WebMoney.
Định dạng của trường này phải phù hợp với định dạng của * Success URL*.
Thay thế phương thức đường dẫn trả về thành công LMI_SUCCESS_METHOD Không Trường này cho phép Merchant tạm thời thay thế 'Phương thức của Success URL' đã được chỉ định trên trang web của Hệ thống Merchant WebMoney.
Nếu tùy chọn được kích hoạt, URL truyền đi sẽ thay thế 'Phương thức yêu cầu của Success URL' đã được chỉ định trên trang web của Hệ thống Merchant WebMoney.
Trường này có thể có giá trị 0, 1 hoặc 2 tương đương với giá trị của phương thức yêu cầu Success URL '-' GET ',' POST 'hoặc' LINK.
Thay thế đường dẫn Fail URL LMI_FAIL_URL Không Trường này cho phép Merchant tạm thời thay thế 'Fail URL' đã được chỉ định trên trang web của Hệ thống Merchant WebMoney.
Nếu tùy chọn được kích hoạt, URL truyền đi sẽ thay thế 'Fail URL ' đã được chỉ định trên trang web của Hệ thống Merchant WebMoney.
Nếu URL được chỉ định sử dụng. Định dạng phải trùng với định dạng của *Fail. URL *
Thay thế phương thức đường dẫn Fail URL LMI_FAIL_METHOD Không Trường này cho phép Merchant tạm thời thay thế 'Phương thức của Fail URL' đã được chỉ định trên trang web của Hệ thống Merchant WebMoney.
Nếu tùy chọn được kích hoạt, URL truyền đi sẽ thay thế *'Phương thức của Fail URL' đã được chỉ định trên trang web của Hệ thống Merchant WebMoney.
Trường này có thể có giá trị 0, 1 hoặc 2 tương đương với giá trị của phương thức yêu cầu Fail URL '-' GET ',' POST 'hoặc' LINK.
Số WM-card LMI_PAYMER_PINNUMBERINSIDE Không Merchant có thể hiện thực phương thức thanh toán cho WM-card (thẻ cào) và Séc Paymer. Nó cho phép gợi ý khách hàng dùng số WM-card (checks) của họ để thanh toán trực tiếp trên trang web của Merchant, sau đó khách hàng được chuyển đến trang cuối cùng để nhập vào mã thẻ. Bước lựa chọn hình thức thanh toán được bỏ qua.
Số WM-note LMI_WMNOTE_PINNUMBERINSIDE Không Merchant có thể hiện thực phương thức thanh toán cho WM-notes. Nó cho phép gợi ý khách hàng dùng số WM- note của họ để thanh toán trực tiếp trên trang web của Merchant, sau đó khách hàng được chuyển đến trang cuối cùng để nhập vào mã WM- note. Bước lựa chọn hình thức thanh toán được bỏ qua.
Email của khách hàng LMI_PAYMER_EMAIL Không Nếu Merchant biết địa chỉ email của khách hàng, họ có thể đưa nó vào trường này, khách hàng sẽ không phải nhập lại khi thanh toán với WM-note, séc Paymer hoặc WM-card.
Số WebMoney Check LMI_WMCHECK_NUMBERINSIDE Không Merchant có thể hiện thực phương thức thanh toán cho WebMoney Check (thiết bị thanh toán đầu cuối, điểm tiền mặt , quầy tính tiền). Nó cho phép bạn gợi ý khách hàng về số WebMoney Check của họ mà họ sẽ phải trả trực tiếp trên trang web của Merchant, sau đó khách hàng được chuyển đến trang thanh toán WebMoney Check và chỉ phải nhập vào mật khẩu.
Mật khẩu từ WebMoney Check LMI_WMCHECK_CODEINSIDE Không Trường này được nhắm mục tiêu cho phép Merchant chuyển hướng khách hàng thẳng tới trang cuối cùng, nơi họ chỉ phải nhập một mã sử dụng một lần nhận được qua tin nhắn SMS. Lựa chọn phương thức thanh toán bước được bỏ qua. Đối với bảo mật, nó là an toàn khi yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu để truy cập chỉ đọc vào thông tin tài khoản WM.Check của họ. Thanh toán là không được thực hiện khi không sử dụng mã SMS được gửi và nhập vào trong chế độ an toàn chỉ tại trang WebMoney.Merchant.
Phương thức thanh toán hóa đơn điện tử LMI_ALLOW_SDP Không Sử dụng trường này Merchant có thể chuyển hướng khách hàng trực tiếp đến trang thanh toán e-invoicing, loại bỏ đi việc lựa chọn phương pháp thanh toán. Trong sự hình thành của các hình thức thanh toán Merchant có thể gán các giá trị sau đây: 0 - cho các hệ thống chuyển tiền, 3 - cho Alpha-click, 4 - cho các thẻ ngân hàng Nga , 5 - cho hệ thống internet-banking ngân hàng Standart Nga, 6 - cho hệ thống internet-banking VTB24, 7 - cho THANK YOU từ điểm thưởng Sberbank , 8 - cho thiết bị đầu cuối thanh toán và ngân hàng (chỉ dành cho ví U)
Số điện thoại cho thanh toán nhanh LMI_FAST_PHONENUMBER Không Hiện tại khả năng thực hiện thanh toán nhanh có sẵn cho mỗi thành viên được thực hiện trong dịch vụ. Để làm điều này chỉ cần có trong tay một điện thoại di động, và biết số của mình, hệ thống sẽ tự động tìm đúng định danh VM-ID hoặc VM-check và thực hiện thanh toán sau khi người dùng nhập vào gửi bằng tin nhắn SMS hoặc mã USSD. Nếu bạn có số điện thoại di động của khách hàng (ví dụ như từ hồ sơ của họ) được quy định trong định dạng quốc tế và chỉ chứa các chữ số mà không cần bất kỳ biểu tượng không cần thiết, truyền giá trị vào trường này và khách hàng sẽ không phải nhập nó.
Thời hạn tín dụng LMI_PAYMENT_CREDITDAYS Không Trong trường hợp Merchant bán hàng hóa của họ về tín dụng và nhận thanh toán cho ví D thì trường này nên chứa số ngày của thời hạn tín dụng. Nếu thanh toán được nhận vào một ví D nhưng các tham số đã bị bỏ sót nó sẽ được giả định rằng thời kỳ tín dụng sẽ là 30 ngày. Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra sự phù hợp của các giá trị của các tham số trong yêu cầu sơ khai (prerequest) hoặc thông báo thanh toán khi xác định nó.
Số cửa hàng LMI_SHOP_ID Không Thông số này được yêu cầu cho việc hướng dẫn tích hợp (trung gian dịch vụ chấp nhận thanh toán cho bên thứ ba). Trường này nên được sử dụng bởi các nhà tích hợp để truyền số đăng ký Danh mục Megastock của một cửa hàng cho chấp nhận thanh toán.
Chữ ký LMI_PAYMENTFORM_SIGN Không Thông tin này nên được gửi trong trường hợp hộp kiểm chữ ký của hình thức thanh toán được yêu cầu được kích hoạt trong phần cài đặt ví. Nếu bạn không gửi thông tin này, người mua sẽ nhận được một lỗi. Trong trường hợp nó được gửi đi, nhưng các hộp kiểm chữ ký của hình thức thanh toán được yêu cầu không được kích hoạt, người mua cũng sẽ nhận được một lỗi. Nói cách khác, bạn cần phải kích hoạt hộp kiểm và gửi thông tin này, hoặc không để kích hoạt và không gửi. Chữ ký cần được thành lập bởi các chuỗi băm, trong đó bao gồm ba thuộc tính quan trọng trong Form yêu cầu thanh toán và giá trị của Secret Key X20 (được cài đặt trong ví), cách nhau bởi dấu chấm phẩy, thông qua các thuật toán "SHA256": https: // en.wikipedia.org/wiki/SHA-1
chuỗi chữ ký nên được hình thành như sau:
 LMI_PAYEE_PURSE;LMI_PAYMENT_AMOUNT;LMI_PAYMENT_NO;Secret Key X20;
or
 LMI_PAYEE_PURSE;LMI_PAYMENT_AMOUNT;LMI_HOLD;LMI_PAYMENT_NO;Secret Key X20;
cho mẫu sử dụng với tham số LMI_HOLD.
Nếu bạn gửi các tham số mà không tham gia vào quá trình băm, thì người mua sẽ nhận được một lỗi. Do đó hãy chắc chắn rằng những tham số sẽ không được định dạng lại từ khi tạo ra chữ ký và được gửi theo dạng chưa chỉnh sửa!
Thời hạn giữ LMI_HOLD Không Thời hạn giữ (giai đoạn tiền bị chặn). Nếu được chỉ định, giao dịch là có thời gian bảo vệ cho số ngày cụ thể. Để nhận được tiền, merchant phải hoàn tất giao dịch trên merchant.wmtransfer.com hoặc "XML-interface": http://wiki.wmtransfer.com/projects/webmoney/wiki/Interface_X5.* Nếu không có gì ở trên được thực hiện, tiền thanh toán sẽ trở lại ví của khách hàng ngay khi giai đoạn giữ đã hết hạn. *moneybacks Prescheduled được thực hiện trên "merchant.wmtransfer.com": https://merchant.wmtransfer.com/conf/traninfo.asp hoặc bằng "XML-interface": http://wiki.wmtransfer.com/projects/WebMoney/wiki/Interface_X13. Phương thức này chỉ có sẵn cho các khoản thanh toán từ ví WM.%{Color:red} Thông số này chỉ được sử dụng trong trường hợp yêu cầu thanh toán đã được ký!%
Tham số bổ sung thêm bởi merchant Đặt bởi Merchant Không Hệ Thống Tích Hợp Merchant WebMoney xử lý những tham số mà không có tiền tố bắt đầu là 'LMI_' hoặc '_' một cách tự động và chuyển chúng kèm giá trị tới trang web của merchant sau khi thanh toán được thực hiện.

* - Chỉ một tham số LMI_PAYMENT_DESC hoặc LMI_PAYMENT_DESC_BASE64 là đủ để trình bày.

Thuộc tính Action trong form cho phép merchant chuyển hướng khách hàng đến một phương thức thanh toán cụ thể ngay lập tức. Nó là rất dễ dàng khi merchant thực hiện đầy đủ tất cả các tùy chọn có thể khi thiết lập một cửa hàng. Làm điều này bằng cách bạn thêm tham số 'at' trong đường dẫn yêu cầu URL. Ví dụ: Truyền một hình thức thanh toán với URL https://merchant.wmtransfer.com/lmi/payment.asp?at=authtype_8 sẽ chuyển hướng khách hàng đến hình thức thanh toán 'thanh toán từ một ví WM' và với at=authtype_3 để thanh toán WM-card . Nếu tham số được bỏ qua thì phương thức sử dụng cuối cùng sẽ được chọn. Tất cả các phương thức thanh toán có sẵn được liệt kê dưới đây:

 • authtype_2 Keeper WebPro
 • authtype_3 WM-card (chúng tôi khuyên bạn nên nhắc nhở khách hàng về số WM-card của họ và truyền nó trong tham số LMI_PAYMER_PINNUMBERINSIDE nếu có một mục riêng cho phương thức thanh toán dạng thẻ cào tại trang web của merchant, vì nó sẽ cho phép khách hàng ngay lập tức sẽ nhận được trang cuối cùng bỏ qua các bước lựa chọn phương thức thanh toán và nhập vào số WM-card.)
 • authtype_4 Keeper Mobile
 • authtype_5 E-num
 • authtype_6 Paymer check (chúng tôi khuyên bạn nên nhắc nhở khách hàng về số check Paymer của họ và truyền nó trong tham số LMI_PAYMER_PINNUMBERINSIDE nếu có một mục riêng cho phương thức thanh toán Paymer check tại trang web của merchant, vì nó sẽ cho phép khách hàng ngay lập tức sẽ nhận được trang cuối cùng bỏ qua các bước lựa chọn phương thức thanh toán và nhập vào số Paymer check)
 • authtype_7 Thanh toán qua thiết bị đầu cuối
 • authtype_8 Keeper WinPro
 • authtype_9 Keeper Standard
 • authtype_10 WM-note (chúng tôi khuyên bạn nên nhắc nhở khách hàng về số check Paymer của họ và truyền nó trong tham số LMI_PAYMER_PINNUMBERINSIDE nếu có một mục riêng cho phương thức thanh toán WM-note tại trang web của merchant, vì nó sẽ cho phép khách hàng ngay lập tức sẽ nhận được trang cuối cùng bỏ qua các bước lựa chọn phương thức thanh toán và nhập vào số WM-note)
 • authtype_11 Russian Post (chỉ dành cho ví WMR)
 • authtype_12 For social Network Keeper
 • authtype_13 WebMoney Check
 • authtype_14 Chuyển tiền qua hệ thống common money transfer (chỉ dành cho ví WMR)
 • authtype_16 Thẻ tín dụng ngân hàng tại nga, chỉ dành cho ví WMR (chúng tôi khuyên bạn nên truyền giá trị là '4' trong tham số LMI_ALLOW_SDP nếu có một mục riêng (icon, set) cho phương thức 'thanh toán qua thẻ ngân hàng' tại trang web của merchant, vì nó sẽ cho phép khách hàng ngay lập tức nhận được trang cuối cùng bỏ qua bước lựa chọn phương thức thanh toán.)
 • authtype_17 Thanh toán nhanh bằng số điện thoại di động(nếu merchant biết số điện thoại di động của khách hàng với định dạng quốc tế họ có thể truyền nó trong tham số LMI_FAST_PHONENUMBER và khách hàng sẽ không phải nhập nó vào trang web của chúng tôi khi thực hiện thanh toán nhanh)
 • authtype_18 Alpha-Click, ngân hàng tiêu chuẩn tại nga và hệ thống ngân hàng trực tuyến VTB24 chỉ dành cho ví WMR (chúng tôi khuyên bạn nên truyền ngân hàng được chọn vào tham số LMI_ALLOW_SDP nếu có một mục riêng (icon, set) cho phương thức 'thanh toán qua hệ thống ngân hàng trực tuyến’ tại trang web của merchant vì nó sẽ cho phép khách hàng ngay lập tức nhận được trang cuối cùng bỏ qua bước lựa chọn phương thức thanh toán và chọn ngân hàng.)
 • authtype_19 Thanh toán với THANK YOU từ Sberbank bonuses, chỉ dành cho ví WMR.

Ví dụ 1. Đoạn code của 'Form yêu cầu thanh toán' mà đường dẫn không bị thay thế

 
<html> 
<head>
 ... 
</head> 
<body>
...
<form method="POST" action="https://merchant.webmoney.ru/lmi/payment.asp" accept-charset="windows-1251"> 
 <input type="hidden" name="LMI_PAYMENT_AMOUNT" value="12.08">
 <input type="hidden" name="LMI_PAYMENT_DESC" value="платеж по счету">
 <input type="hidden" name="LMI_PAYMENT_NO" value="1234">
 <input type="hidden" name="LMI_PAYEE_PURSE" value="Z145179295679">
 <input type="hidden" name="LMI_SIM_MODE" value="0">
 <input type="hidden" name="FIELD_1" value="VALUE_1">
 <input type="hidden" name="FIELD_2" value="VALUE_2">
 ... 
 <input type="hidden" name="FIELD_N" value="VALUE_N"> 
 ... 
</form>
..
</body>
</html>

_ Ví dụ 2. Đoạn code của 'Form yêu cầu thanh toán' mà đường dẫn bị thay thế _


<html>
<head>
...
</head>
<body>
...
<form method="POST" action="https://merchant.wmtransfer.com/lmi/payment.asp" accept-charset="windows-1251">
  <input type="hidden" name="LMI_PAYMENT_AMOUNT" value="12.08">
  <input type="hidden" name="LMI_PAYMENT_DESC" value="payment under the bill">
  <input type="hidden" name="LMI_PAYMENT_NO" value="1234">
  <input type="hidden" name="LMI_PAYEE_PURSE" value="Z145179295679">
  <input type="hidden" name="LMI_SIM_MODE" value="0">

  <input type="hidden" name="LMI_RESULT_URL" value="http://www.shop.com/result.asp">
  <input type="hidden" name="LMI_SUCCESS_URL" value="http://www.shop.com/success.html">
  <input type="hidden" name="LMI_SUCCESS_METHOD" value="2">
  <input type="hidden" name="LMI_FAIL_URL" value="http://www.shop.com/fail.html">
  <input type="hidden" name="LMI_FAIL_METHOD" value="2">

  <input type="hidden" name="FIELD_1" value="VALUE_1">
  <input type="hidden" name="FIELD_2" value="VALUE_2">
  ...
  <input type="hidden" name="FIELD_N" value="VALUE_N">
  ...
</form>
..
</body>
</html>

Hãy tham khảo việc thực hiện điền vào Form yêu cầu thanh toán của cửa hàng Plati.ru, nơi mà tất cả các biến thể của việc lựa chọn một phương thức thanh toán cũng như chuyển hướng ngay tới các phương thức thanh toán cần thiết với các dữ liệu của người sử dụng hiện đang được sử dụng.

Form gửi yêu cầu kiểm tra sơ bộ

Form này truyền dữ liệu chi tiết phần khởi tạo thanh toán trực tiếp đến Merchant trước khi thanh toán. Chứa các tham số và trường sau:

Action - Result URL

Method - POST

Fields - các trường được truyền trong Form:

Tên Tên thuộc tính HTML Mô tả
Cờ Prerequest LMI_PREREQUEST 1
Ví của Merchant LMI_PAYEE_PURSE Ví của Merchant mà khách hàng thực hiện thanh toán. Định dạng là chữ cái và 12 chữ số.
Số tiền LMI_PAYMENT_AMOUNT Số tiền khách hàng trả. Có dùng dấu thập phân.
Số giao dịch LMI_PAYMENT_NO Số phát sinh trên hệ thống Merchant khi thực thực hiện giao dịch. Trang Merchant Webmoney sẽ nhận được số sinh ra từ trang web Merchant.
Chế độ kiểm thử LMI_MODE Tham số qui định chế độ xử lý thanh toán. Có 2 giá trị:
0: Thanh toán được thực hiện thật, tiền sẽ được chuyển đến ví Merchant;
1: Thanh toán ở chế độ thử nghiệm, tiền sẽ không được chuyển
WM ID của khách hàng LMI_PAYER_WM WM định danh khách hàng.
Ví của khách hàng LMI_PAYER_PURSE Ví WM của khách hàng.
Capitaller's WM ID LMI_CAPITALLER_WMID trong trường hợp khách hàng thực hiện thanh toán bởi Capitaller budget automation tool, trường này truyền số định danh WMID, số ví trong tham số LMI_PAYER_PURSE thuộc về WMID trong LMI_CAPITALLER_WMID, và LMI_PAYER_WM chứa định danh người có quyền thực hiện thanh toán.
Số thẻ WM LMI_PAYMER_NUMBER Số séc Paymer.com hoặc số thẻ WM-card; chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán với Paymer hoặc WM-card.
Email của khách hàng LMI_PAYMER_EMAIL Email của khách hàng; chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán với Paymer check hoặc WM-card.
Số WM-note LMI_EURONOTE_NUMBER Số WM-note chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán với WM-note.
Email của khách hàng LMI_EURONOTE_EMAIL Email của khách hàng; chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán với WM-note.
Số WebMoney Check LMI_WMCHECK_NUMBER Số WebMoney Check của khách hàng (số di động); chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán qua dịch vụWebMoney Check (thông qua thiết bị thanh toán đầu cuối, điểm thu tiền mặt, quầy tính tiền).
Số điện thoại của khách hàng LMI_TELEPAT_PHONENUMBER Số điện thoại của khách hàng; chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán qua WM Keeper Mobile.
Số thanh toán bằng Keeper Mobile LMI_TELEPAT_ORDERID Số giao dịch bằng WM Keeper Mobile; chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán qua WM Keeper Mobile.
Thời hạn tín dụng LMI_PAYMENT_CREDITDAYS Trong trường hợp khánh hàng thanh toán từ ví C của họ đến ví D của Merchant (credit sale variant) giá trị tham số này là giới hạn tín dụng được dụng trong ngày. Chúng tôi khuyên bạn luôn luôn kiểm tra giá trị này trong trang prerequest với trang yêu cầu thanh toán.
Ghi chú LMI_PAYMENT_DESC Ghi chú thanh toán; dùng cho Merchant kiểm tra dữ liệu thanh toán không trùng khớp. Trường này được truyền sau khi thực hiện mã hóa URL. Gì giá trị này được gửi từ trang Merchant đến merchant.wmtransfer.com từ trình duyệt của người dùng, do đó, tại trang Merchant, nếu cần, có thể kiểm tra số tiền thanh toán với nội dung gốc của ghi chú. Dịch vụ tài chính và chuyển đổi nên thực hiện xác thực này.
Hình thức thanh toán E-invoicing LMI_SDP_TYPE Nếu có tham số này thì có nghĩa là thanh toán được thực hiện bằng hình thức không yêu cầu đăng ký với hệ thống; 0 - cho các hệ thống chuyển tiền, 3 - cho Alpha-click, 4 - cho các thẻ ngân hàng Nga, 5 - cho hệ thống internet-banking ngân hàng Standart Nga, 6 - cho hệ thống internet-banking VTB24, 7 - cho THANK YOU từ điểm thưởng Sberbank, 8 - cho thiết bị đầu cuối thanh toán và ngân hàng (chỉ dành cho ví U).
Mã quốc gia LMI_PAYER_COUNTRYID ISO code https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 mã quốc gia nhập bởi người thanh toán
Mã quốc gia được quy ước LMI_PAYER_PCOUNTRYID ISO code https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 hộ chiếu cá nhân, nếu dữ liệu hộ chiếu được người thanh toán nhập
địa chỉ IP LMI_PAYER_IP địa chỉ IP của người thanh toán cho giao dịch hiện tại
Thời gian chờ LMI_HOLD Thời gian chờ (khoản thời gian không truy cập quỹ). Nếu chỉ định, giao dịch là có thời gian bảo vệ cho số ngày cụ thể. Để nhận tiền, Merchant phải hoàn tất giao dịch trên trang merchant.wmtransfer.com hoặc gọi XML-interface. * Nếu mọi thứ ở trên không hoàn tất, tiền sẽ trả về ví khách hàng ngay khi thời gian chờ kết thúc *.
Các tham số khác được thêm bởi Merchant Tạo bởi Merchant Tất cả các trường truyền từ trang web Merchant trong 'Payment request form' không có tiếp đầu ngữ "LMI_" or "_".

Nếu cờ "parameters transmission" được bật và trang web Merchant trả về “Yes” (chuỗi). việc xử lý thanh toán sẽ tiếp tục, nếu trang web Merchant trả về kết quả khác thì thanh toán sẽ không thành công và khách hàng sẽ nhận thông báo lỗi.

Sample. Trang mẫu "Prerequest form"


<html>
<head>
...
</head>
<body>
...
<form method="POST" action="<Result URL>">

  <input type="hidden" name="LMI_PREREQUEST" value="1">
  <input type="hidden" name="LMI_PAYMENT_AMOUNT" value="1.0">
  <input type="hidden" name="LMI_PAYMENT_NO" value="1">
  <input type="hidden" name="LMI_PAYEE_PURSE" value="R397656178472">
  <input type="hidden" name="LMI_MODE" value="1">
  <input type="hidden" name="LMI_PAYER_WM" value="809399319852">

  <input type="hidden" name="FIELD_1" value="VALUE_1">
  <input type="hidden" name="FIELD_2" value="VALUE_2">
  ...
</form>
..
</body>
</html>

Form thông báo thanh toán

Trang truyền nội dung chi tiết việc thanh toán thành công tới Merchant. Nó có các trường sau:

Action - Result URL

Method - POST

Fields được mô tả trong bảng:

Tên Tên trường HTML Mô tả
Số ví của Merchant LMI_PAYEE_PURSE Ví của Merchant để khách hàng thực hiện thanh toán. Được định dạng là 1 chữ cái và 12 chữ số.
Số tiền LMI_PAYMENT_AMOUNT Số tiền được thanh toán bởi khách hàng; Có dùng dấu thập phân.
Số giao dịch LMI_PAYMENT_NO Số phát sinh trên hệ thống Merchant khi thực thực hiện giao dịch. Dịch vụ Merchant Webmoney sẽ nhận được số sinh ra từ trang web Merchant.
Cờ chế độ thử nghiệm LMI_MODE Tham số qui định chế độ xử lý thanh toán. Có 2 giá trị:
0: Thanh toán được thực hiện thật, tiền sẽ được chuyển đến ví Merchant;
1: Thanh toán ở chế độ thử nghiệm, tiền sẽ không được chuyển – việc chuyển chỉ được mô phỏng.
WM ID của khách hàng LMI_PAYER_WM Mã định danh của khách hàng.
Số ví của khách hàng LMI_PAYER_PURSE Số ví của khách hàng.
Capitaller's WM ID LMI_CAPITALLER_WMID Trong trường hợp khách hàng thực hiện thanh toán bởi Capitaller budget automation tool, trường này truyền số định danh WMID, và số ví trong tham số LMI_PAYER_PURSE thuộc về WMID trong LMI_CAPITALLER_WMID, và LMI_PAYER_WM chứa định danh người có quyền thực hiện thanh toán.
Số thẻ WM LMI_PAYMER_NUMBER Số séc Paymer.com hoặc số thẻ WM-card; chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán với Paymer hoặc WM-card.
Email của khách hàng LMI_PAYMER_EMAIL Email của khách hàng; chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán với Paymer check hoặc WM-card.
Số WM-note LMI_EURONOTE_NUMBER Số kiểm tra WM-note chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán với WM-note.
Email của khách hàng LMI_EURONOTE_EMAIL Email của khách hàng; chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán với WM-note.
Số WebMoney Check LMI_WMCHECK_NUMBER Số WebMoney Check của khách hàng (số di động); chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán qua dịch vụWebMoney Check (thông qua thiết bị thanh toán đầu cuối, điểm thu tiền mặt, quầy tính tiền).
Số điện thoại của khách hàng LMI_TELEPAT_PHONENUMBER Số điện thoại của khách hàng; chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán qua WM Keeper Mobile.
Số thanh toán bằng Keeper Mobile LMI_TELEPAT_ORDERID Số giao dịch bằng WM Keeper Mobile; chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán qua WM Keeper Mobile.
Thời hạn tín dụng LMI_PAYMENT_CREDITDAYS Trong trường hợp khánh hàng thanh toán từ ví C của họ đến ví D của Merchant (credit sale variant) giá trị tham số này là giới hạn tín dụng được dụng trong ngày. Chúng tôi khuyên bạn luôn luôn kiểm tra giá trị này trong trang prerequest với trang yêu cầu thanh toán.
Thời gian chờ LMI_HOLD Thời gian chờ (khoản thời gian không truy cập quỹ). Nếu chỉ định, giao dịch là có thời gian bảo vệ cho số ngày cụ thể. Để nhận tiền, Merchant phải hoàn tất giao dịch trên trang merchant.wmtransfer.com hoặc gọi XML-interface. * Nếu mọi thứ ở trên không hoàn tất, tiền sẽ trả về ví khách hàng ngay khi thời gian chờ kết thúc *.
Chữ ký số LMI_HASH Chữ ký số được dùng để xác thực dữ liệu tích hợp và thông tin người gửi.
Thuật toán tạo chữ ký số được mô tả trong phần này .
Chữ ký số LMI_HASH2 Chữ ký số được dùng để xác thực dữ liệu tích hợp và thông tin người gửi.
Thuật toán tạo chữ ký số được mô tả trong phần này.
Ngày và giờ thanh toán LMI_SYS_TRANS_DATE Ngày và giờ trong xử lý thanh toán trong WebMoney Transfer định dạng
YYYYMMDD HH:MM:SS format.
Khóa bảo mật LMI_SECRET_KEY Secret Key chỉ cung cấp cho Merchant và Merchant WebMoney Transfer.
Tham số này rỗng nếu Result URL bị thay đổi hoặc không bảo mật hoặc tùy chọn ' Send the secret key to the Result URL' không được chọn.
hình thức thanh toán E-invoicing LMI_SDP_TYPE Nếu tham số này có đều này có nghĩa rằng thanh toán được thực hiện bằng hình thức mà không yêu cầu đăng ký trên hệ thống; 0 - cho các hệ thống chuyển tiền, 3 - cho Alpha-click, 4 - cho các thẻ ngân hàng Nga, 5 - cho hệ thống internet-banking ngân hàng Standart Nga, 6 - cho hệ thống internet-banking VTB24, 7 - cho THANK YOU từ điểm thưởng Sberbank, 8 - cho thiết bị đầu cuối thanh toán và ngân hàng (chỉ dành cho ví U).
Ghi chú LMI_PAYMENT_DESC Ghi chú thanh toán; dùng cho Merchant kiểm tra dữ liệu thanh toán không trùng khớp. Trường này được truyền sau thực hiện mã hóa URL. Gì giá trị này được gửi từ trang Merchant đến merchant.wmtransfer.com từ trình duyệt của người dùng, do đó, tại trang Merchant, nếu cần, có thể kiểm tra số tiền thanh toán với nội dung gốc của ghi chú. Dịch vụ tài chính và chuyển đổi nên thực hiện xác thực này.
Mã quốc gia LMI_PAYER_COUNTRYID ISO code https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 mã quốc gia nhập bởi người thanh toán
Mã quốc gia theo quy định LMI_PAYER_PCOUNTRYID ISO code https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1 dữ liệu hộ chiếu được nhập bởi người mua
IP-address LMI_PAYER_IP IP-address của người thực hiện thanh toán
Các tham số khác được thêm bởi Merchant Thiết lập bởi Merchant Tất cả các trường truyền từ trang web Merchant trong 'Payment request form' không có tiếp đầu ngữ "LMI_" or "_".

Important!

Merchant cung cấp dữ liệu để xác thực trong Form 'Payment notification form' theo gợi ý từ
here.

Sample. Form mẫu 'Payment notification form'


<html>
<head>
...
</head>
<body>
...
<form method="POST" action="<Result URL>">

  <input type="hidden" name="LMI_PAYMENT_AMOUNT" value="1.0">
  <input type="hidden" name="LMI_PAYMENT_NO" value="1">
  <input type="hidden" name="LMI_PAYEE_PURSE" value="R397656178472">
  <input type="hidden" name="LMI_MODE" value="1">
  <input type="hidden" name="LMI_SYS_INVS_NO" value="281">
  <input type="hidden" name="LMI_SYS_TRANS_NO" value="558">
  <input type="hidden" name="LMI_PAYER_PURSE" value="R397656178472">
  <input type="hidden" name="LMI_PAYER_WM" value="809399319852">
  <input type="hidden" name="LMI_SYS_TRANS_DATE" value="20020314 14:01:14">
  <input type="hidden" name="LMI_HASH" value="114128B8AEFD8CAA76D3CF75B9AEBC17">
    <input type="hidden" name="LMI_HASH2" value="8ACAC8C59D6CA6EB0AD56DF5C0CE8BB4D096557C8AF0C642D7E5CE1344C107D8">

  <input type="hidden" name="FIELD_1" value="VALUE_1">
  <input type="hidden" name="FIELD_2" value="VALUE_2">
  ...
</form>
..
</body>
</html>

Form thanh toán thành công

Nội dung chi tiết của giao dịch thành công được gửi đến trang web Merchant. Dữ liệu được truyền thông qua trình duyệt của khách hàng chỉ khi phương thức gọi trang Success URL là 'GET' hoặc 'POST'. Nội dung như sau:

Action - Success URL

Method - phương thức gọi Success URL

Fields - Các trường được truyển trong Form:

Tên Tên trường HTML Mô tả
Số giao dịch LMI_PAYMENT_NO Số phát sinh trên hệ thống Merchant khi thực thực hiện giao dịch. Merchant WebMoney Transfer lấy số này từ trang web Merchant.
Số hóa đơn trên WebMoney Transfer LMI_SYS_INVS_NO Số hóa đơn tạo bởi WebMoney Merchant Service dùng nó trong suốt quá trình xử lý thanh toán. Nó là số duy nhất trên WebMoney Transfer.
Số thanh toán trên WebMoney Transfer LMI_SYS_TRANS_NO Số thanh toán trên WebMoney Transfer được sinh ra trong suốt quá trình xử lý thanh toán bởi Merchant WebMoney Transfer. Nó là số duy nhất.
Ngày và giờ thanh toán LMI_SYS_TRANS_DATE Ngày và giờ xử lý thanh toán trên WebMoney Transfer với định dạng
'YYYYMMDD HH:MM:SS' format.
Số thể WM LMI_PAYMER_NUMBER Paymer.com số kiểm tra hoặc số WM-card; chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán với Paymer hoặc WM-card.
Email của khách hàng LMI_PAYMER_EMAIL Email của khách hàng; chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán với Paymer check hoặc WM-card.
Số WM-note LMI_EURONOTE_NUMBER WM-note số kiểm tra; chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán với WM-note.
Email của khách hàng LMI_EURONOTE_EMAIL Email của khách hàng; chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán với WM-note.
Số WebMoney Check LMI_WMCHECK_NUMBER Số WebMoney Check của khách hàng (số di động); chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán qua dịch vụWebMoney Check (thông qua thiết bị thanh toán đầu cuối, điểm thu tiền mặt, quầy tính tiền).
Số điện thoại của khách hàng LMI_TELEPAT_PHONENUMBER Số điện thoại của khách hàng; chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán qua WM Keeper Mobile.
Số thanh toán bằng Keeper Mobile LMI_TELEPAT_ORDERID Số giao dịch bằng WM Keeper Mobile; chỉ dùng trong trường hợp khách hàng thanh toán qua WM Keeper Mobile.
Thời hạn tín dụng LMI_PAYMENT_CREDITDAYS Trong trường hợp khánh hàng thanh toán từ C-purse đến D-purse của Merchant (credit sale variant) tham số này truyền trong ngày. Chúng tôi muốn bạn kiểm tra giá trị này trong trang yêu cầu trước đó từ trang yêu cầu thanh toán.
Các tham số khác được thêm bởi Merchant Thiết lập bởi Merchant Tất cả các trường truyền từ trang web Merchant trong 'Payment request form' không có tiếp đầu ngữ "LMI_" or "_".

Sample. Form mẫu 'Settled payment form"


<html>
<head>
...
</head>
<body>
...
<form method="<method of requesting Success URL>" action="<Success URL>">

  <input type="hidden" name="LMI_PAYMENT_NO" value="1">
  <input type="hidden" name="LMI_SYS_INVS_NO" value="281">
  <input type="hidden" name="LMI_SYS_TRANS_NO" value="558">
  <input type="hidden" name="LMI_SYS_TRANS_DATE" value="20020314 14:01:14">

  <input type="hidden" name="FIELD_1" value="VALUE_1">
  <input type="hidden" name="FIELD_2" value="VALUE_2">
  ...
</form>
..
</body>
</html>

Form thanh toán thất bại

Nội dung chi tiết của giao dịch thất bại được gửi đến trang web Merchant. Dữ liệu được truyền thông qua trình duyệt của khách hàng, giống phương thức gọi trang Success URL là 'GET' hoặc 'POST'. Nội dung như sau:

Action - URL Lỗi

Method - phương thức gọi Fail URL

Fields - Các trường giống như trong settled payment form.

Sample. Form mẫu 'Unsettled payment form'


<html>
<head>
...
</head>
<body>
...
<form method="<method of requesting Fail URL>" action="<Fail URL>">

  <input type="hidden" name="LMI_PAYMENT_NO" value="1">
  <input type="hidden" name="LMI_SYS_INVS_NO" value="">
  <input type="hidden" name="LMI_SYS_TRANS_NO" value="">
  <input type="hidden" name="LMI_SYS_TRANS_DATE" value="">

  <input type="hidden" name="FIELD_1" value="VALUE_1">
  <input type="hidden" name="FIELD_2" value="VALUE_2">
  ...
</form>
..
</body>
</html>

KIỂM TRA DỮ LIỆU THANH TOÁN

Khi thanh toán được tạo bởi Merchant WebMoney Transfer gửi một thông báo trong 'Payment notification form ' đến Result URL được cung cấp bởi Merchant.
Chúng tôi khuyên bạn kiểm tra dữ liệu được truyền trong 'Payment notification form':

 1. Kiểm tra nếu Dữ liệu đã được gửi bởi Merchant WebMoney Transfer (nguồn dữ liệu)
 2. Kiểm tra nếu Dữ liệu không được chỉnh sửa (dữ liệu đúng)
 3. Kiểm tra số tiền thanh toán
 4. Kiểm tra số ví của Merchant
 5. Kiểm tra hình thức thanh toán (hình thức thử nghiệm hoặc thật)

Kiểm tra nguồn dữ liệu

Secret Key chỉ cho Merchant và Merchant WebMoney Transfer biết. Secret Key có thể được dùng để chứng thực người gửi. Có một vài cách khác để chứng thực người gửi như sau:

 • Nếu Result URL được bảo mật và không thể thay đổi (chỉnh sữa),
  Merchant có thể chứng thực người gửi bằng 2 cách sau:
 • Nếu Merchant không muốn kiểm tra chữ ký số thì phải mở tùy chọn 'Send the Secret Key to the Result URL'. Trong trường hợp này hệ thống Merchant WebMoney sẽ gửi Secret Key đến trang của Merchant( dữ liệu ở trường 'LMI_SECRET_KEY' của màn hình thông báo thanh toán. Merchant sẽ phải xác thực khóa bảo mật mỗi lần nó nhận thông báo thanh toán.
 • Cách khác để xác thực chữ ký số. Chữ ký số được tạo bởi Merchant WebMoney Transfer và được gáng ở trường 'LMI_HASH'.
  Hình thức này thì mất thời gian hơn một chút nhưng trong trường hợp này khóa bảo mật không được truyền qua mạng.
  • Nếu Result URL không bảo mật hoặc nó có thể bị thay đổi * ,
   Merchant WebMoney Transfer sẽ không gửi *Secret Key
   độc lập cho dù có hoặc không mở chức năng 'Send the Secret Key to the Result URL'. Như vậy Merchant sẽ phải xác thực chữ ký số.

Dịch vụ Merchant dùng IP addresses

Việc kiểm tra toàn vẹn dữ liệu

[[Merchant WebMoney Transfer]] thông báo Merchant về thanh toán, gửi chi tiết thanh toán và chữ ký số cho phép xác minh tính toàn vẹn dữ liệu trong 1 số cách khác phụ thuộc vào có hoặc không Result URL được bảo mật:
 • Nếu *Result URL được bảo mật và không thể thay đổi * , Merchant không cần xác thực chữ ký số bởi gì giao thức SSL giúp bảo mật và đảm bảo toàn vẹn dữ liệu.
 • Nếu Result URL không bảo mật và có thể bị thay đổi , Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu bằng chữ ký số.

Chữ ký số

Chữ ký số giúp cho Merchant xác thực nguồn cảu dữ liệu và tính toàn vẹn dữ liệu truyền đến Result URL trong 'Payment notification form '.
Chữ ký số được sinh bởi việc kết các giá trị của các tham số truyền trong 'Payment notification form' theo thứ tự sau:

 1. Số ví của Merchant (LMI_PAYEE_PURSE);
 2. Số tiền (LMI_PAYMENT_AMOUNT);
 3. Khoản thời bảo vệ cho thanh toán gáng trong(LMI_HOLD); Nếu không có, chuỗi sinh ra không bao gồm tham số này. Nếu tham số này có, nó được kết với các tham số khác thành chuỗi tách nhau bởi ký tự ; (dấu chấm phẩy).
 1. Số đơn hàng (LMI_PAYMENT_NO);
 2. Cờ chế độ kiểm thử (LMI_MODE);
 3. Số tài khoản trên WebMoney Transfer (LMI_SYS_INVS_NO);
 4. Số thanh toán trên WebMoney Transfer (LMI_SYS_TRANS_NO);
 5. Ngày, giờ thanh toán (LMI_SYS_TRANS_DATE);
 6. Khóa bảo mật(LMI_SECRET_KEY);
 7. Ví của khách hàng(LMI_PAYER_PURSE);
 8. WM id của khách hàng (LMI_PAYER_WM).

Khi kết các thông tin trên nên cách nhau bởi ký tự ; (dấu chấm phẩy) hoặc không để bất cứ ký tự nào.

Nếu dùng ký tự tách các tham số thì nên gửi bằng tham số LMI_HASH2. Nếu không thì – trong tham số LMI_HASH.

Thuật toán tạo chữ ký số phụ thuộc việc thiết lập của Merchant (SHA256 or SIGN).
SHA256 (* Secure Hash Algorithm *) tạo chuỗi với 32 ký tự. Thuật toán SHA-256 tạo chuỗi gần như duy nhất, chiều dài cố định 256 ký tự(32-byte) chuỗi băm (chuỗi 64 ký tự). Được tạo bởi U.S. National Security Agency (NSA) và phát hành năm 2001 bởi NIST as a U.S. Federal Information Processing Standard (FIPS).
SIGN tạo ra một chuỗi tuần tự gồm 132 số thập lục phân bằng thuật toán chữ ký số được WebMoney Transfer dùng là WMSignerX.

Xác thực chữ ký số

Chữ ký số có thể được xác thực bằng cách điền thông tin trên các trang - (SHA256, SIGN) – và tự động trên trang Merchant dùng thuật toán sau:

 • SHA256
 1. Tạo một chuỗi bằng cách kết các tham số nhận được trong 'Payment notification form' lại với nhau theo thứ tự như chữ ký số được sinh ra (see above). Nhớ rằng Secret Key được dùng để sinh chữ ký. Phép tính dùng cho chuỗi này là SHA256. So sánh giá trị được tính với 'LMI_HASH' nhận được qua 'Payment notification form'
 2. Phép tính cho chuỗi này là SHA256
 3. So sánh giá trị được tính với giá trị nhận được qua 'Payment notification form '.

Nếu chữ ký được sinh tra trùng với dữ liệu nhận được qua ' Payment notification form', dữ liệu nhận không thay đổi so với nguồn cung cấp Merchant WebMoney Transfer.

 • SIGN
 1. Tạo một chuỗi bằng cách kết các tham số nhận được từ 'Payment notification form' theo thứ tự sinh ra chữ ký số (see above). Nhớ rằng Secret Key được dùng để sinh chữ ký số.
 1. Xác thực chữ ký số. Sử dụng Interface X7. Xác định các tham số sau:
 • TesterWMID - WM identifier của Merchant;
 • ClientWMID - WM identifier của Merchant WebMoney Transfer mà phát sinh chữ ký số của thông báo thanh toán. Số của nó là 967909998006.
 • AccessMarker – Chuỗi nhận ở giai đoạn đầu của tham số trong 'Payment notification form ';
 • ClientSignStr – Chữ ký số được tạo bởi Merchant WebMoney Transfer và truyền đến trang web của Merchant trong 'Payment notification form' (tham số 'LMI_HASH');
 • SignStr – Chữ ký số gửi.

Nếu việc xác nhận là chính xác, dữ liệu không bị thay đổi và được gửi bởi Merchant WebMoney Transfer.

Xác thực số tiền thanh toán

Thông tin truyền qua tham số "LMI_PAYMENT_AMOUNT" chứa giá trị thanh toán dùng để xác thực.

Xác thực số ví của Merchant

Bất kể thực tế rằng khách hàng không thể thay đổi số ví, chúng tôi vẫn khuyên Merchant xác thực số ví truyền ở tham số 'LMI_PAYEE_PURSE', Đặc biệt nếu dùng nhiều ví trong Merchant WebMoney Transfer.

Xác thực chế độ thanh toán

Merchant WebMoney Transfer cung cấp các thanh toán thử. Để thiết lập chế độ thử nghiệm, bạn nên mở 'Test/Work mode: '. Thông tin về chế độ gửi qua tham số 'LMI_MODE' (1 – chế độ thử, 0 – chế độ thanh toán).
No real payments will be made in the test mode, but the service will transmit the data and imitate the payment.
Các thanh toán không thật sẽ được thực hiện trong chế độ thử, nhưng dịch vụ vẫn chuyển dữ liệu và mô phỏng thanh toán.

Merchant WebMoney Transfer thử nghiệm

Tham số 'Test/Work mode' để chế độ thử nghiệm tích hợp với Merchant WebMoney Transfer không làm các thanh toán thật. Nếu chế độ thử nghiệm thật được mở, dịch vụ sẽ phát sinh chỉ với các thanh toán thử nghiệm.
Merchant có thể thiết lập chế độ thanh toán khi chắc rằng trang web được tích hợp và thực hiện thật.

Ví dụ

PHP

Xem thêm:
Checking transaction parameters, performed via Merchant WebMoney Transfer
Web Merchant Interface - Accepting payments through payment terminals ATMs and stores
Web Merchant Interface-Accepting payments via Paymer cheques WebMoney scratch cards or WM Note
Web Merchant Interface-Accepting payments via WM Keeper Mobile
Web Merchant Interface - Acceptance of payments from bank cards of Russian banks
Web Merchant Interface - Acceptance of payments through an Internet-bank
Web Merchant Interface - Acceptance of payments through money transfer systems
Web Merchant Interface - Acceptance of payments through Sberbank THANK YOU bonuses
Two Simple Steps to Accept WebMoney Payments
Merchant WebMoney Transfer
Paying for products and services using the Merchant service