Wiki

Mức độ tín nhiệm (TL)

Chỉ số TL (Trust Level) — là mức độ tín nhiệm (mức độ tin cậy) về tài chính từ các thành viên khác của hệ thống WebMoney đối với chủ sở hữu WMID. Mức độ tín nhiệm (TL) mô tả mức độ sẵn có (mức độ tin cậy) của WMID đối với việc uỷ thác sử dụng cho WMID đó tiền thông qua việc mở các kênh tín dụng (hạn mức tin cậy) trên Dịch vụ cho vay.

Chỉ số TL là một con số được thiết lập dựa trên những thông số sau:
  • số lượng kênh tín dụng đã mở trong Dịch vụ cho vay;
  • quy mô kênh tín dụng;
  • số tiền khoản vay nhận được theo giới hạn của kênh tín dụng;
  • số tiền có thể cho vay tại thời điểm hiện tại.
Chỉ số TL bằng 0 nói lên rằng, chủ sở hữu WMID đó:
  • hoặc không có nhu cầu vay tiền và không có kênh tín dụng nào được mở trong Dịch vụ cho vay;
  • hoặc tất cả các kênh tín dụng đã mở đã hết hạn;
  • hoặc trong ví của người ủy thác không có tiền để cho vay.

Xem thêm: Chỉ số kinh doanh (BL)