Wiki

Nhận khế ước nợ của dịch vụ tín dụng theo định dạng Paymer

Dựa theo Thỏa thuận về sử dụng dịch vụ tín dụng khi kí kết thương vụ cung cấp hàng hóa và dịch vụ với sự cho phép gia hạn thanh toán bằng tiền WMZ trong dịch vụ Paymer, khế ước nợ cho số tiền đã kí kết sẽ tự động được đăng ký vô điều kiện.

Khế ước này sẽ có dạng check Paymer theo kiểu Obligation, trong đó ghi rõ mệnh giá, số thứ tự và code. Khế ước sẽ được cam kết bởi chữ ký viết tay của người đi vay.

Khi hoàn thành xong các điều kiện của thương vụ, khế ước tín dụng sẽ tự động được xóa.

Nếu người vay không hoàn trả đầy đủ số tiền nợ theo đúng kỳ hạn, thì người cho vay có thể nhận khế ước này ở dạng check Paymer cho phần tiền còn nợ lại. Trong trường hợp này, số tiền nợ sẽ được trừ đi từ ví C và D của người tham gia vào thương vụ, đồng thời toàn bộ thông tin của người nợ sẽ được chuyển vào dịch vụ Paymer.

Người cho vay, khi nhận được check về nghĩa vụ trả nợ của người đi vay, có thể:

Đăng ký nợ theo thương vụ tín dụng được thực hiện trên Trao đổi tín dụng tại phần*C-D của giao dịch. Tại phần *Tôi đang nợ chỉ hiển thị những khoản vay đã quá hạn hoàn trả.

Để nhận khế ước của người nợ theo định dạng check Paymer bạn cần click mã số thương vụ giao dịch tín dụng trong cột đầu tiên của bảng.

Tại trang khế ước nợ hãy nhấn vào nút "Nhận thông tin chi tiết về khế ước theo định dạng check Paymer"

Để có thể bán khế ước trên Trao đổi khế ước DebtMart cần nhấn vào nút "Chuyển khế ước vào DebtMart".

Xem thêm
Sử dụng check Paymer để thu hồi nợ
Giao dịch tín dụng
Văn bản mẫu của khế ước
Trao đổi khế ước DebtMart
Trao đổi tín dụng