Wiki

Những giới hạn đối với các liên lạc

Những loại giới hạn áp dụng đối với các liên lạc

Phần mềm quản lý điện tử - WebMoney Keeper cho phép thiết lập các hạn chế về việc nhận từ các thành viên khác trong hệ thống WebMoney những loại giao dịch sau:

  • tin nhắn,
  • thanh toán (chuyển tiền WM),
  • hóa đơn để thanh toán.

Bạn có thể thiết lập hỗn hợp các loại giới hạn này với nhau. Tuy nhiên nếu bạn sử dụng một vài dạng WebMoney Keeper khác nhau để quản lý ví WM thuộc cùng một WMID, thì các thiết lập sẽ hoạt động như nhau trong các ứng dụng khác nhau.

Tồn tại hai dạng giới hạn:

  • chung - được áp dụng cho tất cả các liên lạc chưa được cấp phép;
  • cá nhân - chỉ áp dụng cho một liên lạc cụ thể trong danh sách liên lạc của bạn.

Các giới hạn chung đối với các liên lạc chưa cấp phép được thiết lập ở phần cài đặt thuộc phần mềm WebMoney Keeper.
Khi thêm một liên lạc mới vào danh sách liên lạc (nếu được liên lạc đó đồng ý) tất cả các giới hạn theo mặc định đối với liên lạc này sẽ được tắt.
Thay đổi các giới hạn cá nhân cho một liên lạc cụ thể được thực hiện trong phần thuộc tính chất của liên lạc đã chọn. Tại đây cũng có tính năng xác nhận bổ sung cho việc chuyển tiền tới địa chỉ của liên lạc này bằng SMS hoặc E-num và và hiển thị các giới hạn được thiết lập bởi liên lạc này này đối với bạn.

Gửi yêu cầu để thay đổi những giới hạn hiện tại

Phần mềm WebMoney Keeper cho phép gửi tới các liên lạc khác yêu cầu về cấp phép thêm vào danh sách hoặc gỡ những giới hạn hiện có trong giao dịch với bạn. Thành viên được gửi sẽ luôn nhận được yêu cầu này, mặc dù có thể thành viên đó thiết lập cấm nhận tin nhắn gửi đến từ bạn.

Ứng dụng WebMoney Keeper cũng cho phép gửi những yêu cầu như vậy trong những trường hợp sau:

  • trong quá trình thêm liên lạc mới vào danh sách liên lạc của mình;
  • khi cố gắng thực hiện giao dịch tới địa chỉ đã thiết lặp chặn mọi giao dịch từ bạn;
  • khi đang duyệt xem những giới hạn mà liên lạc cài đặt đối với bạn.