Wiki

Nhiều WMID trên một định danh

Nếu bạn muốn đăng ký và sử dụng một vài WMID, thì bạn có thể thực hiện điều này, nhưng bạn cần gắn tất cả các WMID đó vào một định danh duy nhất của bạn.

Bạn có thể thực hiện điều này trên trang web Trung tâm định danh. Nếu WMID chính có mức định danh cao hơn Initial, thì tất cả các WMID khác của bạn sẽ tự động được xác thực, có nghĩa là việc nhận định danh cho mỗi WMID là không cần thiết.

  • Số lượng WMID tối đa được phép đính kèm vào một định danh là 10 (bao gồm cả WMID chính đã dùng để nhận định danh).
  • Nếu một số WMID của bạn được đăng ký thông qua phần mềm WM Keeper WinPro (Classic) và bạn muốn đính kèm các WMID này vào một định danh thì bạn cần bật chế độ Kích hoạt WebMoney Keeper.