Wiki

Phí hệ thống

Với mỗi giao dịch thực hiện thành công, hệ thống WebMoney Transfer sẽ thu một khoản phí để đảm bảo việc cung cấp thông tin và tương tác kỹ thuật giữa những người tham gia giao dịch trên WebMoney Transfer. Khoản phí này bằng 0,8% trên số tiền thanh toán và người thực hiện thanh toán (người chuyển tiền) sẽ chịu khoản phí này. Phí này được làm trong tới 0,01, nhưng không ít hơn 0,01 WM.

Mức phí tối đa

Mức phí tối đa, tuỳ theo mỗi loại tiền tệ nhưng sẽ không lớn hơn các giá trị sau.

Hệ thống sẽ không thu phí đối với các giao dịch sau:

 • giữa các ví cùng loại tiền tệ thuộc một WMID;
 • từ những ví tham gia giao dịch, có chứng chỉ không thấp hơn Initial, khi thực hiện giao dịch giữa các ví cùng một loại tiền tệ thuộc cùng một loại Chứng chỉ.

Mức phí khi thực hiện giao dịch chuyển tiền hoặc thanh toán có sử dụng phương thức xác thực giao dịch qua tin nhắn điện thoại (SMS)

Khi sử dụng phương thức xác thực giao dịch chuyển tiền qua tin nhắn điện thoại (SMS), mức phí sẽ được tính là 0,8% cộng thêm một trong các giá trị sau đây (tuỳ thuộc vào loại tiền tệ thanh toán):

 • 0,05 WMZ,
 • 1,50 WMR,
 • 1,50 WMU,
 • 0,10 WMB,
 • 0,05 WME,
 • 0,01 WMX,
 • 9,00 WMK,
 • 1 000 WMV,
 • 0,01 WMG
 • 0,10 WMH

Ví dụ: khi người dùng thực hiện chuyển tiền với xác thực giao dịch bằng tin nhắn điện thoại (SMS) với số tiền là 1 WMV, mức phí hệ thống (0,8%) sẽ bằng 500 WMV, còn phí tin nhắn sẽ là 1000 WMV; tổng tiền phí sẽ là 1500 WMV.
Khi người dùng chuyển tiền với số tiền là 100 000 WMV, mức phí lúc này sẽ là: 800 + 1000 = 1800 WMV.

Khi người dùng thực hiện giao dịch mua sắm (x21) với sự xác thực bằng SMS/USSD, hệ thống sẽ thu một khoản phí cố định từ người mua như sau:

 • 0,05 WMZ,
 • 1,50 WMR,
 • 1,50 WMU,
 • 0,10 WMB,
 • 0,05 WME,
 • 0,01 WMX,
 • 9,00 WMK,
 • 1 000 WMV,
 • 0,01 WMG
 • 0,10 WMH

Mức phí khi thực hiện các giao dịch tín dụng

Khi thực hiện các giao dịch tín dụng, chủ sở hữu ví dạng D sẽ bị hệ thống thu khoản phí là 0,1% trên số tiền tín dụng hoàn trả vào ví này, nhưng không ít hơn 0,01 WMZ.