Wiki

Quy trình nhận định danh Merchant

Nếu bạn đã có website và bạn muốn nhận tiền Webmoney một cách tự động thông qua giao diện Merchant hoặc thông qua hóa đơn (giao diện X1/X4), bạn cần phải nhận được định danh Merchant.

Những thành viên không có định danh Merchant, có thể nhận tiền thông qua Web Merchant Interface, nhưng phải tuân thủ giới hạn tài chính thông trên Web Merchant Interface.

Quy trình nhận định danh Merchant như sau:

  1. Hãy nhận định danh Personal
  2. Hãy nhập địa chỉ website , mà bạn muốn thêm vào danh mục MegaStock
  3. Hãy kiểm tra tính chính xác của website
  4. Điền yêu cầu đăng ký trang web của bạn vào danh mục MegaStock
  5. Vui lòng chờ cho đến khi yêu cầu của bạn được bộ phận kiểm duyệt xử lý. Định danh Merchant sẽ được cấp đồng thời ngay khi website được thêm vào danh mục. Kết quả việc xét duyệt sẽ được thông báo đến bạn qua e-mail và hòm thư nội bộ của WMKeeper-mail