Wiki

Thỏa thuận người dùng WMV (khách hàng doanh nghiệp)

Các điều khoản và điều kiện (gọi là “Thoả thuận”) chi phối việc cung cấp các Dịch vụ bởi Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Việt Nam Trực tuyến – WebMoney Việt Nam (gọi là "chúng tôi", "của chúng tôi") cho một cá nhân hoặc Doanh nghiệp có đơn xin đăng ký một Tài khoản kinh doanh được chúng tôi chấp nhận (gọi là "bạn", "của bạn").

Ý nghĩa của các thuật ngữ được viết bằng chữ hoa, nếu không được định nghĩa tại vị trí mà nó được sử dụng trong bản Thỏa thuận này, thì ý nghĩa của nó được định nghĩa ở Khoản 22 phía dưới. Thời hạn hiệu lực của Thoả thuận ("Thời hạn") được bắt đầu từ ngày mà bạn đồng ý với bản Thoả thuận này khi đăng ký Tài khoản Cá nhân và chúng tôi chấp thuận yêu cầu đăng ký của bạn, thoả thuận này sẽ tiếp tục trừ khi nó bị hủy bỏ bởi bạn theo quy định tại Khoản 8 hoặc chấm dứt hoặc bởi bạn hoặc chúng tôi được quy định tại Khoản 9.

Ngoài Thỏa thuận này, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách Bảo mậtChính sách sử dụng Cookie của chúng tôi. Bạn đồng ý để chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn từ hệ thống WebMoney Transfer, vì nó cần thiết để chúng tôi thiết lập tài khoản của bạn và các mục đích khác được liệt kê trong chính sách bảo mật của chúng tôi; và bạn đồng ý với WM Transfer Ltd. về việc chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn cho chúng tôi để thực hiện các mục đích nêu trên.

Nếu doanh thu hàng năm của bạn và/hoặc tổng tài sản hàng năm vượt quá 50 tỷ đồng và bạn có ít nhất mười (10) nhân viên ("Doanh nghiệp lớn"), hoặc bạn là một tổ chức từ thiện với thu nhập hàng năm 20 tỷ đồng hoặc nhiều hơn (một "Tổ chức từ thiện lớn"), thì bạn:

(A) Xác nhận rằng bạn không phải là người tiêu dùng, nhỏ hoặc một tổ chức từ thiện trong quy định của Quy chế Dịch vụ thanh toán năm 2009 ("PSRs");

(B) Đồng ý rằng các quy định của Phần 5 của PSRs không áp dụng đối với Thoả thuận này; và

(C) Đồng ý rằng các quy định tại điểm 54 (1), 55 (2), 60, 62, 63, 64, 67, 75, 76 và 77 của PSRs không áp dụng đối với Thoả thuận này.

Vui lòng đọc Thoả thuận này và tải về một bản sao để lưu trữ trước khi bạn sử dụng Dịch vụ. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể thay đổi Thoả thuận này và sẽ thông báo trước 2 tháng để bạn theo dõi và chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về sự thay đổi này. Chúng tôi sẽ thông báo bất kỳ thay đổi nào trên chuyên mục này và thông báo cho bạn đến Tài khoản Doah nghiệp của bạn và/hoặc qua email. Bạn có thể chấm dứt Thoả thuận này ngay lập tức và không chịu trách nhiệm trước những đề nghị thay đổi có hiệu lực, nếu không bạn sẽ bị coi là đã chấp nhận những thay đổi như vậy khi thông báo trước 2 tháng hết hạn và thay đổi bắt đầu có hiệu lực.

1. Tài khoản kinh doanh của bạn

1.1 Như mô tả chi tiết tại Khoản 2, Dịch vụ cho phép bạn:

1.1.1 Mua WMV;

1.1.2 Nhận thanh toán bằng WMV khi bạn cung cấp hàng hoá dịch vụ cho người tiêu dùng (gọi là "Thanh toán");

1.1.3 Hoàn trả WMV liên quan đến một giao dịch đã được thực hiện thanh toán cho bạn (gọi là "Hoàn trả")

1.1.4 Chuyển khoản hoặc nhận WMV tới hoặc từ Khách hàng hoặc từ Doanh nghiệp (gọi là "Chuyển tiền"); và

1.1.5 Trao đổi WMV của bạn để nhận một số tiền tương đương của loại ngoại tệ khác mà được đề xuất trao đổi bằng WMV ("mua lại""sự mua lại" sẽ được hiểu theo nghĩa này), với điều kiện bạn tuân thủ tất cả Các quy định và không sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích không được cho phép theo bảng niêm yết Dịch vụ tại mọi thời điểm, bao gồm cả việc bán hình ảnh trái pháp luật hoặc hàng hóa, Dịch vụ bị giới hạn độ tuổi hoặc người sử dụng dịch vụ dưới 18 tuổi hoặc việc sử dụng Dịch vụ không không đúng quy định và có thể gây tổn hại đến uy tín của bạn hoặc uy tín của chúng tôi.

1.2 Số dư trong ví WMV của bạn không được hưởng lãi suất và được bảo đảm bằng số dư tiền gửi VNĐ tại các ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

1.3 Để có đủ điều kiện đăng ký một Tài khoản Kinh doanh, bạn phải:

1.3.1 Bạn phải là một người cá nhân ít nhất là 18 tuổi và đang cư trú tại Việt Nam có ngành nghề kinh doanh được công nhận; hoặc

1.3.2 Một công ty hoặc một hợp danh được thành lập và hoạt động tại Việt Nam

1.4 Để bảo vệ và chống lại gian lận, chúng tôi cũng có thể thông báo cho bạn về một hoặc nhiều giới hạn Giao dịch tại bất kỳ thời điểm bạn không được vượt quá giới hạn mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

1.5 Bạn có thể xem các thông tin chi tiết của bạn về dữ liệu Giao dịch của bạn và các thông tin khác liên quan đến tài khoản của bạn hoặc việc sử dụng Dịch Vụ của bạn bằng cách đăng nhập vào Tài khoản Kinh doanh của bạn. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không cần phải gửi cho bạn báo cáo thông qua bưu điện hoặc phương tiện điện tử.

1.6 Các hồ sơ lưu trữ dữ liệu phát sinh trong quá trình giao dịch ghi nhận những lỗi hoặc vấn đề nào đó xảy ra trong quá trình cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi được quyền sửa chữa số dư trong Tài khoản Kinh doanh của bạn nếu chúng tôi có căn cứ xác định đã xảy ra lỗi do nguyên nhân về thủ tục hoặc thanh toán hoặc kế toán.

2. Các giao dịch của Ví WMV doanh nghiệp

2.1 Bạn có thể mua WMV bằng cách sử dụng một trong các phương thức thanh toán có trong Tài khoản Kinh doanh của bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng việc bạn mua WMV là một giao dịch riêng biệt với giao dịch Thanh toán hoặc Chuyển tiền mà bạn thực hiện bằng cách sử dụng WMV.

2.2 Khi bạn bắt đầu Hoàn trả hoặc Chuyển tiền, và số dư Ví WMV đủ để thực hiện giao dịch Hoàn trả hoặc Chuyển tiền, chúng tôi sẽ ghi nợ Tài khoản Kinh doanh của bạn cho số tiền Hoàn trả hoặc Chuyển tiền và ngay lập tức số tiền đó được báo có vào Tài khoản Doanh nghiệp hoặc Tài khoản Cá nhân có liên quan (trường hợp có thể thực hiện được).

2.3 Khi Người dùng khởi tạo một giao dịch Thanh toán, hoặc người dùng khác hoặc Doanh nghiệp khởi tạo giao dịch Chuyển tiền vào Tài khoản Kinh doanh của bạn, và họ có Số dư WMV đủ để thực hiện Thanh toán, Chuyển tiền, chúng tôi ghi nợ Người dung, Tài khoản Doanh nghiệp (Trường hợp có thể thực hiện được) với số tiền cần Thanh toán, cần Chuyển tiề và ngay lập tức báo có số tiền WMV đó vào Tài khoản Kinh doanh của bạn.

2.4 Bạn có thể Trao đổi tất cả hoặc một phần Số dư WMV của bạn dưới bất kỳ hình thức nào được cho phép theo quy định về việc cung ứng Dịch vụ tại mọi thời điểm và có thể bạn được chỉ định cần phải kiểm tra và phải đáp ứng các yêu cầu mà chúng tôi đưa ra theo Quy định.

2.5 Chúng tôi có thể đình chỉ việc xử lý bất kỳ Giao dịch mà chúng tôi có căn cứ để tin rằng Giao dịch có thể là lừa đảo, bị cấm theo các Quy định hoặc liên quan đến bất kỳ hoạt động tội phạm. Bất kỳ Giao dịch nào mà chúng tôi được phép từ chối sẽ không bị chịu trách nhiệm pháp lý nếu giao dịch đó không được thực hiện. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi chúng ta thực hiện các quyền của mình theo quy định tại khoản này, lý do nhằm chấn chỉnh bất kỳ hành động sai trái có thể xảy ra, trừ khi chúng tôi không được phép thực hiện theo Quy định. Chúng tôi có thể tính phí cho bạn với các chi phí hợp lý của việc thông báo này.

2.6 Bạn phải thiết lập và duy trì các thủ tục và tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn truy cập trái phép, xử lý trái pháp luật, tình cờ bị mất hoặc cố tình phá hủy hoặc làm hư hỏng bất kỳ Dữ liệu Cá nhân trong Dữ liệu Giao dịch được cung cấp theo Thoả thuận này.

2.7 Phù hợp với các quy định về việc hạn chế trách nhiệm của chúng tôi được nêu tại Khoản 7, để đòi lại các khoản giao dịch hoàn trả trái phép hoặc thực hiện không chính xác vào tài khoản của bạn, bạn cần phải thông báo ngay cho chúng tôi Giao dịch đó bằng cách gửi email đến :

2.7.1 Nếu bạn là một lớn hoặc một tổ chức từ thiện lớn, không quá sáu mươi (60) ngày kể từ ngày Giao dịch được thực hiện ghi nợ; hoặc là

2.7.2 Nếu bạn không phải là một hoặc một tổ chức từ thiện lớn, không quá mười ba (13) tháng kể từ ngày Giao dịch được thực hiện ghi nợ.

2.8 Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn trả bất cứ giao dịch nào, được khởi tạo bởi khách hàng trong việc họ mua WMV sử dụng thẻ thanh toán, (điều này không áp dụng với khách hàng của bạn trong việc mua bán với việc sử dụng các WMV mà họ đã mua trước) với điều kiên bạn có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin và sự hỗ trợ để chúng tôi có thể xác minh (chứng minh) hoặc tranh chấp trong bất cứ giao dịch như thế này.

2.9 Bạn có thể kiểm tra thông tin về việc xử lý của bất kỳ giao dịch nào bằng cách gửi email cho chúng tôi tại .

2.10 Ngoài ra, bạn đồng ý duy trì số dư tối thiểu trong tài khoản kinh doanh của bạn với số tiền nhằm đảo bảo đủ để thực hiện các hoàn trả hoặc được yêu cầu.

2.11 Ngoài ra bạn cũng đồng ý, trong vòng 14 ngày từ khi chúng tôi gửi yêu cầu bằng văn bản, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi bảo lãnh, hợp đồng bảo hiểm hoặc chứng từ bảo đảm khác, dưới dạng cần thiết và tương tự đối với các tài sản mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý để đảm bảo sự tuân thủ thực hiện các nghĩa vụ của bạn theo thoả thuận này.

2.12 Bạn sẽ:

2.12.1 Hợp tác với chúng tôi và cung cấp cho chúng tôi tất cả các thông tin mà chúng tôi được phép yêu cầu khi chúng tôi cung cấp dịch vụ;

2.12.2 Chứng minh khả năng để thực hiện thanh toán theo các nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn theo từng thời kỳ;

2.12.3 Tuân thủ tất cả các nghĩa vụ pháp lý, quy định và hợp đồng của mình với người tiêu dùng đối với tất cả các khoản thanh toán, hoàn thuế và chuyển tiền;

2.12.4 Chỉ chấp nhận thanh toán từ và/hoặc thực hiện hoàn trả cho người tiêu dùng đối với hàng hoá và/hoặc dịch vụ mà bạn đã bán và cung cấp cho những người tiêu dùng một cách hợp pháp và phải thông báo cho chúng tôi biết trong quá trình bạn sử dụng Dịch vụ.

2.12.5 Tránh bất kỳ hành động mà chúng tôi cho rằng có thể tổn hại đến uy tín của chúng tôi.

3. Yêu cầu và trách nhiệm

3.1 Trừ khi được quy định rõ trong Thoả thuận này, mỗi Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm liên quan đến Khiếu nại việc cung cấp hàng hóa hay dịch vụ đối với bạn, và đó là trách nhiệm của Doanh nghiệp cung cấp hàng hoá dịch vụ chứ không phải của chúng tôi, họ phải giải quyết bất kỳ yêu cầu bồi thường của bạn.

3.2 Chúng tôi không kiểm soát hoặc chịu bất cứ trách nhiệm về tính pháp lý, chất lượng phù hợp với yêu cầu của hàng hoá và dịch vụ. Chúng tôi không đảm bảo về danh tính của bất kỳ một Doanh nghiệp hoặc Khách hàng nào, cũng như không đảm bảo việc Doanh nghiệp đó sẽ thực hiện bất kỳ giao dịch Hoàn lại hoặc thanh toán cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi có thể ngưng, phong toả hoặc đình chỉ bất kỳ Giao dịch:

3.2.1 Nếu chúng tôi có căn cứ hoặc nghi ngờ rằng Giao dịch được hoặc không được ủy quyền hoặc trái pháp luật, có nghi ngờ, hoặc vi phạm Thoả thuận này; hoặc là

3.2.2 Nếu Giao dịch đó bị trả lại bởi quyết định của toà án, bị điều chỉnh hoặc bên thứ ba thực hiện phù hợp với Quy định hiện hành.

3.3 Chúng tôi có trách nhiệm giải quyết bất kỳ yêu cầu bồi thường của bạn liên quan đến Tài khoản Kinh doanh của bạn, bao gồm bất kỳ Yêu cầu bồi thường liên quan đến việc bạn mua WMV từ chúng tôi, nhà phân phối hoặc các đại lý của chúng tôi, hoặc thực hiện một Giao dịch thông qua Dịch Vụ của chúng tôi.

3.4 Không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc biện pháp khác mà chúng tôi có thể có đối với:

3.4.1 Khoản phí bất kì mà có thể cần thiết để chúng tôi xử lý các Khiếu nại của bạn; và

3.4.2 Một khoản tiền bất kỳ, bắt buộc cần thiết để giải quyết khoản thanh toán bất kỳ mà phía bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán cho chúng tôi theo Thoả thuận này,

Chúng tôi có thể, chỉ có và duy nhất theo quyết định của mình, trừ hoặc giữ lại số tiền đó hoặc để bù đắp nó vào bất kỳ một khoản thanh toán nào do bạn thực hiện theo Thoả thuận, hoặc gửi cho bạn một hoá đơn thanh toán số tiền bất kỳ hoặc toàn bộ, và hoá đơn này cần phải được thanh toán phù hợp với các điều kiện mà nó đưa ra.

3.5 Chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, được phép yêu cầu bạn cung cấp bản sao Dữ liệu Giao dịch, dữ liệu phát sinh mà bạn phải cung cấp bản sao cho chúng tôi trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu.

3.6 Khi có yêu cầu của chúng tôi, bạn sẽ:

3.6.1 Cung cấp đầy đủ cho chúng tôi các thông tin như chúng tôi được phép yêu cầu liên quan đến việc thực hiện Dịch vụ hoặc các nghĩa vụ theo Thoả thuận này hoặc Quy định hiện hành; và

3.6.2 Có những hành động phù hợp nhằm giúp chúng tôi trong việc xử lý các yêu cầu bồi thường hoặc truy vấn bởi một người tiêu dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác liên quan đến Dịch vụ hoặc bất kỳ Giao dịch nào.

3.7 Bạn sẽ thông báo cho chúng tôi bằng văn bản ngay khi bạn nhận thấy các hành vi, thiếu sót hoặc sai sót mà có thể:

3.7.1 Nguyên nhân gây thiệt hại vật chất hoặc tổn hại cho chúng tôi (bao gồm cả tổn hại danh tiếng của chúng tôi); hoặc là

3.7.2 Ảnh hưởng xấu đến khả năng của bạn để thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận;

3.7.3 Đã xảy ra hoặc bị nghi ngờ vi phạm hoặc có sự thỏa hiệp về an ninh và toàn vẹn của dữ liệu bất kỳ Giao dịch hay bất kỳ thông tin khác liên quan đến Dịch vụ hoặc bất kỳ Thông tin Bí mật của chúng tôi tại bất kỳ thời điểm mà bạn thu thập được hoặc do bạn tổ chức thực hiện;

3.7.4 Sự thay đổi đáng kể hoạt động của hoặc của hàng hoá và/hoặc dịch vụ mà bạn cung cấp cho khách hàng của bạn hoặc bất kỳ sự thay đổi, bổ sung, tạm ngưng trong hoạt động kinh doanh của bạn; và / hoặc

3.7.5 Bạn thay đổi mức độ kiểm soát, hoặc bạn có thông tin bất kỳ đề xuất thay đổi trong kế hoạch của bạn.

4. Lệ phí và thuế

4.1 Để sử dụng các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, bạn phải trả các khoản Lệ phí quy định tại phụ lục số 2. Biểu phí này chưa bao gồm VAT, và phí VAT này có thể phát sinh khi bạn thực hiện giao dịch và có trách nhiệm phải thanh toán.

4.2 Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc xác định thuế có giá trị gia tăng, thuế bán hàng hoặc bất kỳ loại thuế khác áp dụng có liên quan đến việc bán hàng của bạn hoặc khi bạn nhận được WMV, hoặc thu thập, báo cáo hoặc chuyển bất kỳ khoản thuế nào như vậy.

5. Bảo mật Tài khoản Kinh doanh của bạn

5.1 Bạn phải thực hiện tuân thủ các bước theo yêu cầu để giữ Mã truy cập của bạn được an toàn và ngăn chặn gian lận trong việc sử dụng các Tài khoản Kinh doanh của bạn (và bạn phải đảm bảo rằng bất kỳ người nào mà bạn tiết lộ Mã truy cập Tài khoản của bạn thực hiện các bước bảo mật theo yêu cầu giống bạn). Những bước đó bao gồm việc giữ Mã truy cập của bạn một cách bí mật và an toàn từ các cá nhân truy cập trái phép; không viết bất kỳ mục nào của Dữ liệu Cá nhân và Mã truy cập trùng nhau; cẩn thận và hết sức lưu ý để đảm bảo rằng bạn không bị quan sát hoặc bị nghe lén khi bạn sử dụng Mã truy cập của bạn. Bạn phải ngay lập tức chấm dứt quyền truy cập của bất kỳ người dùng nào được bạn ủy quyền nhưng đã quyền được thực hiện thay bạn ví dụ như người đó đã chuyển công tác khác.

5.2 Bạn phải tự chịu trách nhiệm trong việc tạo ra một Mã truy cập cho tài khoản của bạn với độ bảo mật mạnh và thay đổi theo thời gian.

5.3 Bạn phải chịu trách nhiệm trong việc cho phép bất kỳ người nào khác sử dụng Mã truy cập Tài khoản của bạn, theo Khoản 5.4 và 5.5.

5.4 Bạn phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức qua số điện thoại: +84 1900 6474 hoặc email tới nếu bạn phát hiện Mã truy cập tài khoản của bạn bị đánh mất, bị trộm cắp, bị lợi dụng và đang bị truy cập trái phép trái phép. Mã truy cập tài khoản của bạn đang hoặc có thể bị sử dụng Dịch vụ bằng cách mạo danh bạn.

5.5 Trường hợp tài khoản của bạn được truy cập với Mã truy cập Tài khoản một cách chính xác và bạn đã không thông báo cho chúng tôi về vấn đề bị truy cập trái phép tài khoản của bạn theo khoản 5.4:

5.5.1 Chúng tôi sẽ cho rằng bạn đang là người truy cập vào Tài khoản Kinh doanh của bạn và bạn sẽ chịu trách nhiệm về việc sử dụng nó;

5.5.2 Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ yêu cầu mà chúng tôi nhận được và thực thi nó, ngay cả khi nó không được yêu cầu bởi bạn; và

5.5.3 Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ truy cập trái phép vào Tài khoản Kinh doanh của bạn hoặc các thông tin bên trong nó.

5.6 Trường hợp bạn tuân thủ tất cả các điều khoản quy định tại Khoản 5 này, chúng tôi sẽ chấp nhận trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nếu xảy ra cho bạn khi có bất kỳ truy cập trái phép vào Tài khoản Kinh doanh của bạn (tùy thuộc vào giới hạn trách nhiệm của chúng tôi tại Khoản 7 theo Thoả thuận này).

5.7 Chúng tôi có thể từ chối thực hiện hoặc xử lý bất kỳ giao dịch nếu chúng tôi xem xét đầy đủ với vai trò của chúng tôi rằng với các yêu cầu:

5.7.1 Là không rõ ràng, không được xác nhận bởi bạn hoặc có thể bị vi phạm pháp lí hoặc nghĩa vụ; và/hoặc

5.7.2 Chúng tôi tin Tài khoản Kinh doanh của bạn hoặc Dịch vụ đang được sử dụng có hành vi gian lận hoặc bất kỳ mục đích bất hợp pháp khác.

5.8 Ngoại trừ những điều khoản như đã nêu rõ trong Thỏa thuận này, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm, trong việc lưu trữ và duy trì cho riêng bạn về tất cả thông tin liên quan đến các Giao dịch và dữ liệu khác trong việc bạn sử dụng Dịch vụ và Tài khoản Kinh doanh của bạn. Sau khi chấm dứt hoặc hết hạn của Thoả thuận này, chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ đối với việc duy trì hoạt động của Tài khoản Kinh doanh của bạn hoặc giữ lại bản sao hoặc cung cấp cho bạn quyền truy cập vào bất kỳ dữ liệu nào từ tài khoản đó.

5.9 Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về chi phí của bạn để chuẩn bị tất cả các thiết bị, phần mềm, hệ thống và phương tiện viễn thông cần thiết để bạn có thể truy cập, tiếp nhận và sử dụng Dịch vụ.

6. Bảo đảm và đại diện

6.1 Bạn phải đảm bảo và đại diện cho chúng tôi rằng:

6.1.1 Tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, đầy đủ và chính xác và bạn sẽ lưu trữ và cập nhật tất cả những thông tin đó trong suốt Thời gian của Thoả thuận này;

6.1.2 Bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ cho mục đích của chính mình và không đại diện cho bất kỳ bên thứ ba nào khác;

6.1.3 Bạn sẽ tuân thủ tất cả Các quy định của Thoả thuận này trước khi sử dụng Dịch vụ; và

6.1.4 Bạn sẽ không cố gắng truy cập trái phép hoặc gây trở ngại cho việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ Tài khoản Cá nhân khác hoặc của Tài khoản Doanh nghiệp.

6.1.5 Bạn phải tuân thủ tất cả các nghĩa vụ của hợp đồng và nghĩa vụ theo theo Quy định hiện hành liên quan đến bán hàng hóa và dịch vụ của bạn cho người tiêu dùng.

6.2 Bạn sẽ phải bồi thường và đảm bảo cho chúng tôi tránh các các rủi ro pháp lí trước những hành động hoặc khiếu nại gửi đến chúng tôi từ người dùng hoặc bên thứ ba khác mà có thể chúng tôi phải chịu hoặc gánh chịu, những khiếu nại đó thường phát sinh và liên quan đến:

6.2.1 Giao dịch;

6.2.2 Một yêu cầu bồi thường;

6.2.3 Bất kỳ vi phạm an ninh liên quan đến hệ thống của bạn, hoặc thỏa hiệp hoặc bị đánh cắp dữ liệu (bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân và/hoặc Dữ liệu Giao dịch) được tổ chức thực hiện bởi bạn hoặc trên danh nghĩa của bạn;

6.2.4 Bạn vi phạm bất kỳ sự đảm bảo nào theo Hiệp định này;

6.2.5 Bạn không thực hiện đúng các yêu cầu của Quy định hiện hành; và

6.2.6 Các bước được cho phép thực hiện nhằm việc bảo vệ lợi ích của chúng tôi liên quan đến:

(A) Bất kỳ vi phạm an ninh đã xảy ra hoặc hoặc có liên quan đến bất kỳ Giao dịch hoặc Dữ liệu Giao dịch;

(B) Bất kỳ hành vi vi phạm các yêu cầu của Quy định hiện hành; hoặc là

(C) Bất kỳ cáo buộc về gian lận được thực hiện trong mối quan hệ với bạn hoặc với Doanh nghiệp của bạn, ngoại trừ, nếu và trong phạm vi yêu cầu bồi thường đó là do sơ suất của chúng tôi, vi phạm hợp đồng hoặc hành vi cố ý.

6.3 Chúng tôi cam kết sẽ bồi thường và bảo vệ bạn trước bất kỳ trách nhiệm pháp lý đối với tất cả các tổn thất, thiệt hại, chi phí, yêu cầu và các chi phí khác (bao gồm phí và các chi phí luật sư hợp lý) mà bạn phải chịu hoặc có liên quan đến bất kỳ bên thứ ba khác:.

6.3.1 Bất kỳ vi phạm an ninh đã xảy ra liên quan đến Dữ liệu Cá nhân hay Dữ liệu Giao dịch; hoặc là

6.3.2 Các hành vi vi phạm các yêu cầu của Pháp luật quy định hoặc Pháp luật hiện hành có liên quan đến sự bất cẩn của chúng tôi, vi phạm hợp đồng hoặc hành vi cố ý, trừ trường hợp nó được tạo thành từ sự sơ suất của bạn hoặc hành vi cố ý từ bạn

7. Giới hạn trách nhiệm

7.1 Khoản 7 này quy định toàn bộ trách nhiệm của mỗi bên đối với bên còn lại khi có bất kỳ sự vi phạm của Thoả thuận này, về việc tuyên bố hoặc hành động có hại hay thiếu sót (kể cả do sơ suất) của mỗi bên có liên quan.

7.2 Theo các quy định tại khoản 7.3 hoặc 7.4 (Trường hợp có thể thực hiện được), trong trường hợp phát sinh một giao dịch trái phép hoặc giao dịch đã được thực hiện không đúng do lỗi của chúng tôi, chúng tôi có trách nhiệm thực hiện theo yêu cầu của bạn và hoàn trả ngay số tiền đã thanh toán bao gồm tất cả các Lệ phí liên quan.

7.3 Nếu bạn không phải là một Doanh nghiệp lớn hoặc một Tổ chức từ thiện lớn, quy định tại khoản 7.2 không áp dụng:

7.3.1 Một giao dịch trái phép phát sinh từ nguyên nhân bạn không tuân thủ trong việc bảo mật Mã truy cập tài khoản của bạn một cách an toàn theo quy định tại Khoản 5.1, và bạn phải chịu trách nhiệm một khoản phạt đầu tiên là 1,000,000 WMV (hoặc tương đương 1,000,000 VNĐ), trừ khi:

(A) Bạn bị tổn hại về an ninh đối với Tài khoản Kinh doanh của bạn với sự vô ý hoặc cẩu thả và bạn tự chịu trách nhiệm về mọi tổn thất;

(B) Thanh toán trái phép xảy ra sau khi bạn đã thông báo cho chúng tôi về việc Mã truy cập của bạn đã bị mất hoặc bị lợi dụng,
trong trường hợp này chúng tôi sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm từ ngày nhận được thông báo và hoàn trả ngay cho bạn bằng tổng số tiền của tất cả giao dịch trái phép phát sinh từ việc sử dụng Mã truy cập tài khoản đã bị lợi dụng;

7.3.2 Trường hợp bạn không thông báo cho chúng tôi theo quy định tại khoản 5.3, thì bạn vẫn phải chịu trách nhiệm về tất cả tổn thất phát sinh trước khi bạn thông báo cho chúng tôi biết;

7.3.3 Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi rằng bạn đang khiếu nại một giao dịch trái phép hoặc thực hiện không đúng trong vòng 13 tháng kể từ ngày giao dịch đó được thực hiện.

7.4 Nếu bạn là một lớn hoặc một Tổ chức từ thiện lớn, quy định tại khoản 7.2 không áp dụng:

7.4.1 Giao dịch trái phép phát sinh từ nguyên nhân:

(A) Bạn không bảo quản Mã Truy cập Mã Tài khoản của bạn một cách an toàn phù hợp với Thoả thuận này; hoặc là

(B) Bất kỳ vi phạm của bạn với quy định của Thỏa thuận này của là do sơ suất hoặc hành vi cố ý của bạn;

7.4.2 Nếu bạn không thông báo cho chúng tôi ngay khi Mã truy cập Tài khoản truy cập của bạn bị đánh mất hoặc một vấn đề khác xảy ra mà có thể sẽ gây tổn hại an ninh cho Tài khoản Kinh doanh của bạn khi bạn phát hiện ra vấn đế đó; hoặc là

7.4.3 Nếu bạn không gửi yêu cầu khiếu nại và đòi lại Giao dịch trái phép hoặc đã được thực hiện không đúng trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao dịch được thực hiện để chúng tôi biết.

7.5 Ở mức tối đa có thể theo Quy định hiện hành, tất cả các cam kết, điều kiện và điều khoản mà được nêu trong Thỏa thuận này, bằng điều này được loại bỏ ra, và chúng tôi không cam kết và không đảm bảo một cách rõ ràng hoặc nêu ra về tình trạng hàng hóa tương ứng mục đích sử dụng hoặc không vị phạm các quy định về Dịch vụ. Chúng tôi không cam kết các Tài khoản Kinh doanh hoặc Dịch vụ sẽ luôn luôn khả dụng hoặc sẽ hoạt động không bị lỗi và tất cả các lỗi hoặc thiếu sót của Dịch vụ sẽ được chỉnh sửa.

7.6 Theo Khoản 7.5:

7.6.1 Trong phạm vi cho phép bởi các quy định của Thoả thuận này, toàn bộ trách nhiệm của chúng tôi phát sinh từ hoặc liên quan do lỗi thiếu cẩn thận hay nguyên nhân khác sẽ được giới hạn trong số tiền bằng tổng của (a) Số dư WMV hiện tại và (b) bất kỳ khoản Lệ phí bạn đã trả cho chúng tôi trong thời gian 12 tháng liền trước yêu cầu bồi thường của bạn;

7.6.2 Không bên nào phải chịu trách nhiệm với người khác đối với bất kỳ tổn thất về lợi nhuận, uy tín, danh tiếng, kinh doanh, cơ hội kinh doanh, dữ liệu hoặc bất kỳ thiệt hại xác định, gián tiếp hoặc do hậu quả hay mất mát của bất kỳ bên nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thoả thuận này; và

7.6.3 Không bên nào phải chịu trách nhiệm cho người khác như là kết quả của bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận này là kết quả của một sự kiện ngoài tầm kiểm soát hợp lý của nó ("Sự kiện bất khả kháng").

7.7 Không điều khoản nào trong Thoả thuận này sẽ hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của một trong hai bên nếu bị tử vong hoặc thương tích do sơ suất của mình, do gian lận hoặc bất kỳ trách nhiệm pháp lý khác mà không thể được loại trừ theo quy định hiện hành.

8. Huỷ bỏ Thoả thuận

Bạn có thể hủy bỏ Thoả thuận này trong thời hạn 14 ngày kể từ ngày bạn thông báo cho chúng tôi bằng email tại và xác nhận bạn muốn huỷ Thoả thuận, các nội dung này được quy định tại Khoản 10 Thoả thuận này.

9. Chấm dứt Hợp đồng này

9.1 Chúng tôi có thể chấm dứt Thoả thuận này (toàn bộ hoặc một phần) ngay lập tức bằng cách thông báo bằng văn bản nếu:

9.1.1 Bạn vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ quy định tại Khoản 1.1 và/hoặc Khoản 5.1 theo Thoả thuận này; hoặc

9.1.2. Chúng tôi xác định, với sự xem sét hết sức thận trọng, rằng mức mức yêu cầu hoặc hoàn lại là không thể chấp nhận.

9.2 Theo các quy định tại Khoản 9.3, các bên có thể chấm dứt Thoả thuận nàybất cứ lúc nào bằng cách gửi thông báo bằng văn bản trước tối thiểu 2 tháng cho bên còn lại.

9.3 Nếu bạn không phải là một Doanh nghiệp lớn hoặc một Tổ chức từ thiện lớn, bạn có thể chấm dứt hợp đồng này bằng cách gửi cho chúng tôi một thông báo bằng văn bản trước một tháng.

9.4 Các bên có thể chấm dứt Thoả thuận này (toàn bộ hoặc một phần) ngay lập tức bằng cách thông báo bằng văn bản nếu:

9.4.1 Bên kia vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận này và không khắc phục được các vi phạm (nếu có khả năng khắc phục) trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản; hoặc là

9.4.2 Các bên khác có liên quan, được phép, hoặc được yêu cầu một cuộc họp của các thành viên hoặc chủ nợ để xem xét một lệnh cấm, quản lý, thanh lý, một phần hoặc toàn bộ, hoặc thu hồi hoặc xử lý thu giữ để thực thi bản án.

9.5 Trong mọi trường hợp, Thoả thuận này trao cho chúng tôi quyền để chấm dứt Thoả thuận, chúng tôi có thể chọn tạm ngưng các Dịch vụ mà không cần báo trước cho bạn, đình chỉ mà không làm ảnh hưởng đến việc chúng tôi muốn chấm dứt Thoả thuận sau này. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn nếu chúng tôi thực hiện các quyền của mình theo quy định tại Khoản này, lý do để giảm thiểu bất kỳ sai sót nào gây nhầm lẫn dẫn đến chúng tôi đình chỉ Dịch vụ, trừ khi chúng tôi bị cấm làm như vậy theo Quy định. Chúng tôi có thể tính các chi phí hợp lí của bất kỳ thông báo nào được gửi cho bạn.

9.6 Nếu một sự kiện bất khả kháng ngăn cản chúng tôi cung cấp bất kỳ Dịch vụ cho hơn 4 tuần, chúng tôi có trách nhiệm, không hạn chế quyền hoặc biện pháp khác của mình, có quyền chấm dứt Thoả thuận này ngay lập tức bằng cách thông báo bằng văn bản cho bạn.

9.7 Chấm dứt Thoả thuận này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền và các nghĩa vụ của các bên đã tích lũy được tại thời điểm kết thúc.

10. Nghĩa vụ về hủy bỏ hoặc chấm dứt

10.1 Việc hủy bỏ, chấm dứt hoặc hết hạn của Thoả thuận này vì bất cứ lý do:

10.1.1 Mỗi bên phải thanh toán cho bên kia tất cả các khoản nợ phát sinh hoặc có liên quan liên quan đến Thoả thuận này;

10.1.2 Chúng tôi sẽ hoàn trả số dư WMV theo quy định tại Khoản 2.4, theo Khoản 3.4; và

10.1.3 Bất kỳ khoản thanh toán hợp lý để thực hiên việc chấm dứt hoặc hết hạn của Thoả thuận này đã phát sinh.

10.1.4 Trừ trường hợp cần thiết cho việc thực hiện nghĩa vụ còn lại của mình theo Thoả thuận này hoặc việc tuân thủ các Quy định, mỗi bên có trách nhiệm kịp thời:

(A) Trả lại cho bên kia tất cả các tài liệu và hồ sơ (và ngay cả bản sao) có chứa thông tin mật của bên kia;

(B) Xóa tất cả các thông tin bí mật của bên kia từ hệ thống máy tính của mình (nếu có phạm vi); và

(C) Theo yêu cầu, bằng văn bản đã thông báo cho bên kia rằng đã tuân thủ các yêu cầu của khoản 10.1.4 này.

11. Quyền sở hữu trí tuệ

11.1 Tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ của các Dịch vụ, cũng như các dữ liệu giao dịch trong các máy tính và các hệ thống của chúng tôi, thì thuộc về chúng tôi hoặc người cấp phép của chúng tôi.

11.2 Trừ khi được quy định rõ trong Thoả thuận này, không có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến Quyền sở hữu trí tuệ của một bên được chuyển cho bên thứ hai theo Thoả thuận này.

11.3 Bạn đồng ý cấp cho chúng tôi một bản quyền miễn phí, không độc quyền, không được chuyển nhượng, không thể chuyển nhượng (trừ trường hợp được phép theo Thoả thuận này) được phép sử dụng Quyền sở hữu Trí tuệ thuộc sở hữu của bạn trên toàn thế giới (và cấp phép của bạn) để cung cấp thông tin cho chúng tôi là cần thiết để chúng tôi thực hiện nghĩa vụ và quyền của mình theo Thoả thuận này, bao gồm quyền của chúng tôi được phép công bố tên và logo của bạn trong quá trình cung cung cấp dịch vụ để nhận ra bạn là một thành viên của Dịch vụ.

11.4 Bạn không phải thuê, cho thuê, cấp phép lại, phân phối, chuyển giao, sao chép, tái sản xuất, tải về, hiển thị, dịch, đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược, tháo rời, điều chỉnh hoặc khai thác các dịch vụ, thông tin hay tài liệu mà các Quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc một Doanh nghiệp.

11.5 Trong phạm vi Dịch vụ bao gồm bất kỳ phần mềm, chương trình máy tính hoặc mã, bao gồm bất kỳ các giao diện lập trình ứng dụng (gọi là "Phần mềm"), bạn đồng ý:

11.5.1 Không sao chép hoặc tái sản xuất phần mềm, trừ trường hợp nội dung sao chép tuân thủ công dụng của phần mềm phù hợp với Thoả thuận này, hoặc trong trường hợp cần thiết cho mục đích sao lưu hoặc an ninh hoạt động;

11.5.2 Không cấp giấy phép lại, dịch thuật, hợp nhất, điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi phần mềm, hoặc bất kỳ phần nào của nó;

11.5.3 Không làm thay đổi, hoặc sửa đổi các phần mềm hoặc bất kỳ phần nào của nó, hoặc Phần mềm có giấy phép hoặc bất kỳ phần nào của nó, để được kết hợp với, hoặc bị đưa vào, bất kỳ vật liệu khác, các chương trình hoặc phần mềm khác;

11.5.4 Không tháo rời, dịch ngược, đảo ngược-kỹ thuật hoặc tạo ra các tác phẩm dựa trên toàn bộ hoặc một phần của phần mềm hoặc cố gắng làm bất kỳ điều đó ngoại trừ trong phạm vi mà hành động không bị cấm theo luật hiện hành.

12. Bảo mật

Mỗi bên cam đoan rằng tại mọi thời điểm trong thời hạn Thoả thuận và trong vòng năm năm sau khi chấm dứt hoặc hết hạn Thoả thuận, việc sử dụng, tiết lộ hoặc giao tiếp với bất kỳ cá nhân nào đã nhận được thông tin hoặc là bí mật liên quan đến các hoặc công việc của các bên còn lại bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin liên quan đến hoạt động của một bên, quy trình, kế hoạch, thông tin sản phẩm, hướng dẫn, thiết kế, bí mật thương mại, phần mềm, cơ hội thị trường và khách hàng ("Thông tin mật"), là Thông tin điều bí mật không bao gồm:

(A) Thông tin vốn đã hợp pháp thuộc sở hữu của bên nhận và không có nghĩa vụ phải bảo mật;

(B) Thông tin mà trước đây đã trở thành công khai bằng hình thức khác do lỗi của bên nhận;

(C) Thông tin đó được phát triển độc lập bởi bên nhận được đưa vào hệ thống vào các Thông tin Bí mật; và

(D) Các thông tin được yêu cầu giữ bí mật phải được công bố theo Quy định, lệnh của tòa án hoặc quy định của bất kỳ uỷ ban hoặc cơ quan chính phủ hoặc cơ quan có thẩm quyền hoặc cho các mục đích phục vụ các thủ tục tố tụng hoặc tòa án phát sinh từ Thoả thuận này.

13. Xử lý khiếu nại

13.1 Nếu bạn muốn khiếu nại về Dịch vụ, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tới , với các chi tiết ngắn gọn về đơn khiếu nại của bạn và địa chỉ email liên kết với Tài khoản Kinh doanh của bạn.

13.2 Chúng tôi sẽ tiếp nhận giải quyết khiếu nại của bạn bằng email trong vòng 1 ngày làm việc, sau đó kiểm tra và gửi cho bạn một kết quả ban đầu trong thời hạn năm ngày làm việc. Nếu khiếu nại không được giải quyết vào cuối ngày làm việc sau khi nhận được khiếu nại, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một bản sao về các thủ tục xử lý khiếu nại này.

13.3 Nếu bạn không hài lòng với quá trình xử lý khiếu nại của chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tới , kèm theo các câu trả lời đã được gửi cho bạn. Email này của bạn sẽ được chuyển đến Giám đốc điều hành của chúng tôi và sẽ có trả lời cuối cùng cho bạn trong thời hạn năm ngày làm việc.

13.4 Trong vòng bốn tuần sau khi nhận được đơn khiếu nại, chúng tôi sẽ gửi cho bạn hoặc là một trả lời chính thức hay là một lời giải thích lý do tại sao chúng tôi đang cố gắng để giải quyết các khiếu nại và cho biết khi nào chúng tôi sẽ liên lạc thêm với bạn.

13.5 Nếu bạn không phải là một Doanh nghiệp lớn hoặc Tổ chức từ thiện lớn, thì đơn khiếu nại về bất kỳ vấn đề đã quy định của các Dịch vụ mà chúng tôi không thể giải quyết trong vòng 8 tuần kể từ ngày khiếu nại, bạn có thể gặp trực tiếp chúng tôi để trao đổi tại địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Việt Nam Trực tuyến, 201A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

14. Chuyển nhượng và phụ lục hợp đồng

14.1 Bạn không thể chuyển nhượng hoặc lập phụ lục hợp đồng về bất kỳ quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận này.

14.2 Chúng tôi có quyền chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận này:

14.2.1 Bất kỳ người nào mà chúng tôi có thể chuyển một phần kinh doanh của chúng tôi mà Thoả thuận này có liên quan; và

14.2.2 Chúng tôi có thể lập phụ lục hợp đồng thực hiện bất kỳ nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận này cho bất kỳ đối tượng nào phù hợp với Quy định.

14.3 Nếu chúng tôi nhận hoặc chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Thoả thuận này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn ngay tức thời.

15. Luật áp dụng

Thoả thuận này sẽ được xây dựng và điều chỉnh theo luật pháp nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Thoả thuận này, bao gồm bất kỳ câu hỏi liên quan đến sự duy trì Thoả thuận, hiệu lực hoặc chấm dứt, sẽ được chuyển đến các đơn vị có thẩm quyền tại các tòa án của Việt Nam.

16. Thông báo và thông tin liên lạc

Thoả thuận này được lập bằng tiếng Việt và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng tiếng Việt. Mọi bản dịch sang ngôn ngữ khác sẽ được dịch mục đích thông tin và cho các mục đích khác nhằm phổ biến Thoả thuận này, các phiên bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng. Bất kỳ thông báo hoặc thông tin liên lạc bằng ngôn ngữ khác có liên quan Thoả thuận này yêu cầu phải được được gửi cho:

(A) Chúng tôi bằng e-mail tại ; hoặc là

(B) Thông bạn qua Tài khoản Doanh nghiệp của bạn hoặc bằng cách email về địa chỉ của bạn trong Tài khoản Doanh nghiệp của bạn.

Bất kỳ thông báo hoặc thông tin liên lạc bằng ngôn ngữ khác khác sẽ được coi là đã được nhận vào Ngày làm việc tiếp theo sau khi các thông tin đã được gửi đến chúng tôi.

17. Miễn trừ

Việc từ bỏ bất kỳ quyền theo Thoả thuận này chỉ có hiệu lực khi nó được thực hiện bằng văn bản và không được coi là từ bỏ các vi phạm tiếp theo hoặc đương nhiên không được bỏ. Không thực thi một phần của quyền hoặc phương thức tương đương như vậy sẽ ngăn cản hoặc hạn chế việc tiếp tục thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khác. Trừ khi được quy định khác, các quyền phát sinh theo Thoả thuận này được tích lũy và không loại trừ quyền được cung cấp theo quy định hiện hành.

Không hoàn thành hoặc chậm trễ việc thực hiện các quyền hoặc nghĩa vụ theo Thoả thuận hoặc Quy định hiện hành, bên đó được coi là từ bỏ quyền hoặc nghĩa vụ đó, và không loại trừ hoặc hạn chế việc tiếp tục thực hiện các quyền nghĩa vụ.

18. Thực hiện Thoả Thuận

Nếu tòa án hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền khác thấy rằng bất kỳ điều khoản của Thoả thuận này là không hợp lệ, bất hợp pháp hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được coi là bị loại bỏ theo yêu cầu, và tính hiệu lực và tính thực thi của các quy định khác trong Thoả thuận này sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này đã hết hiệu lực, không thể thực hiện được hoặc bất hợp pháp, mà vẫn còn hiệu lực, có thể thực hiện được và hợp pháp, nếu một phần của nó đã bị loại bỏ thì các điều khoản đó sẽ được áp dụng với sự sửa đổi tối thiểu cần thiết để đảm bảo tính hợp pháp, hiệu lực và tính thực thi của nó.

19. Không có quan hệ đối tác

Không có gì trong Thoả thuận này được dự định để, hoặc sẽ được coi là sẽ tạo thành một đối tác hoặc liên doanh của bất kỳ loại quan hệ nào giữa các bên, cũng không tạo thành bất kỳ bên đại lý của một bên khác vì mục đích khác. Không bên nào có quyền làm đại lý cho, hoặc liên kết, các bên khác trong bất kỳ cách nào.

20. Các bên thứ ba

Thoả thuận này không nhằm mục đích trao bất kỳ lợi ích cho những người không phải là một trong các bên của Thoả thuận này. Một người không phải là thành viên của Thoả thuận này không có quyền theo Thoả thuận thực thi các điều khoản của Thoả thuận này.

21. Phòng chống tham nhũng

Mỗi bên tại mọi thời điểm khi thực hiện giao dịch phải tuân thủ, phải đảm bảo rằng nhân viên của mình đã thực hiện đúng và tuân thủ tất cả các Quy định có liên quan đến phòng chống tham nhũng

22. Định nghĩa

Trong Thoả thuận này:

Mã truy cập - là mật khẩu, thông tin đăng nhập chi tiết và mã truy cập khác và bất kỳ thông tin bảo mật liên quan đến Tài khoản Cá nhân của bạn;

Quy định - có nghĩa là Quy định tiền điện tử năm 2011, các dịch vụ thanh toán quy định năm 2009, các quy định chống rửa tiền năm 2007 và các đạo luật khác, quy định và hướng dẫn có liên quan áp dụng cho các dịch vụ hoặc các hoạt động hoặc các giao dịch có liên quan mà dịch vụ được sử dụng;

Doanh nghiệp - có nghĩa là một người hoặc một pháp nhân được phép nhận WMV như thanh toán cho việc cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ của mình;

Tài khoản Doanh nghiệp - nghĩa là tài khoản WMV của một doanh nghiệp trong hệ thống của chúng tôi;

Ngày làm việc - có nghĩa là bất kỳ ngày ngoại trừ thứ bảy hoặc chủ nhật hoặc ngày lễ tại Việt Nam;

Khiếu nại - có nghĩa là các khiếu nại, tranh chấp, hành động, yêu cầu, khiếu nại, tố tụng, tổn thất, thiệt hại hay trách nhiệm của bất kỳ bên nào;

Khách hàng - có nghĩa là một cá nhân, đã được chúng tôi chấp thuận đăng ký một Tài khoản Cá nhân;

Control (bao gồm các điều khoản "kiểm soát bởi" và "dưới sự kiểm soát chung với") - có nghĩa là quyền sở hữu hoặc kiểm soát hơn 50% quyền bỏ phiếu hoặc cổ phần trong một công ty hoặc cơ quan khác của công ty trực tiếp hoặc gián tiếp;
Tiền điện tử: Được quy định trong các quy định về tiền điện tử năm 2011;

Lệ phí - có nghĩa là các khoản phí và lệ phí (nếu có) được liệt kê trong Phụ lục 2;

Quyền sở hữu trí tuệ - nghĩa là bằng sáng chế, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu tượng, tên thương mại, tên miền Internet, bản quyền (bao gồm quyền trong phần mềm máy tính) và các quyền nhân thân, quyền sở hữu dữ liệu, quyền địa hình bán dẫn, mẫu hữu ích, quyền trong các thiết kế, các quyền đối với sáng chế, quyền bí quyết và Quyền sở hữu trí tuệ khác, trong mỗi trường hợp đã đăng ký hoặc chưa đăng ký, và tất cả các quyền hoặc các hình thức bảo vệ có hiệu lực tương đương hoặc tương tự tại bất kỳ nơi nào trên toàn cầu và đã đăng ký bao gồm đăng ký các ứng dụng;

Tài khoản Cá nhân - có nghĩa là một tài khoản WMV trong hệ thống của chúng tôi.

Dữ liệu Cá nhân – được quy định trong Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu năm 1998;

Dịch vụ - là dịch vụ được mô tả trong Khoản 1.1;

Giao dịch - có nghĩa là một yêu cầu thanh toán, chuyển tiền hoặc trao đổi như quy định tại Khoản 1;

Dữ liệu giao dịch - có nghĩa là các dữ liệu liên quan đến từng giao dịch;

Hạn mức Giao dịch - có nghĩa là một giới hạn về loại, khối lượng giao dịch được áp dụng khi sử dụng dịch vụ, ví dụ, tổng giá trị tối đa của tất cả các giao dịch liên quan đến bất kỳ thời gian nhất định hoặc một giới hạn tiền tệ (chúng tôi có thông báo cho bạn) ở trên mà bạn phải có sự cho phép của chúng tôi trước khi hoàn thành một giao dịch - Giới hạn Giao dịch vui long xem Phụ lục 1 của Thoả thuận này;

WMV - có nghĩa là tiền điện tử do chúng tôi cung cấp, tương đương đồng Việt Nam, tỷ lệ 1WMV=1VNĐ;

Số dư WMV - là số dư hiện tại bằng WMV trong Tài khoản Doanh nghiệp của bạn;

Tài khoản đảm bảo phát hành WMV - có nghĩa là một hoặc nhiều tài khoản ngân hàng được tách biệt, trong đó tổng số dư WMV trong tất cả Tài khoản Doanh nghiệp của bạn sẽ bằng với số dư VNĐ trong các tài khoản của chúng tôi tại các ngân hàng phù hợp với các Quy định về Tiền Điện tử năm 2011;

WebMoney Việt Nam - có nghĩa là Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương Mại Việt Nam Trực Tuyến, một công ty thành lập tại Việt Nam theo giấy phép thành lập số 0310151739 có đăng ký trụ sở tại 5A Phan Kế Bính, Phường Đakao Quận 1, TPHCM, Việt Nam. WebMoney Việt Nam được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép thực hiện hoạt động trung gian thanh toán là Ví điện tử theo giấy phép số 23/GP-NHNN ngày 30/10/2015

PHỤ LỤC 01

Giới hạn giao dịch và các giấy tờ cần thiết

Giới hạn giao dịch: không có giới hạn.

Các giấy tờ cần thiết:

1) Thông tin chủ Ví và giới hạn độ tuổi đối với chủ Ví là doanh nghiệp

1.1) Để đăng ký sử dụng Ví WMV, chủ Ví là doanh nghiệp cần phải cung cấp các thông tin sau:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Lĩnh vực kinh doanh, loại hình kinh doanh;
 • Số giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Mã số thuế;
 • Tên giám đốc hoặc người được uỷ quyền;
 • Số CMND/hộ chiếu của giám đốc hoặc người được uỷ quyền;
 • Địa chỉ liên hệ, điện thoại;
 • Số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, chi nhánh;
 • E-mail; website (nếu có).
 • Tải lên bản scan hoặc ảnh chụp các giấy tờ sau:

+ Giấy phép ĐKKD;
+ CMND/hộ chiếu của giám đốc hoặc người được ủy quyền;
+ Giấy ủy quyền (nếu người đại diện không phải là giám đốc);
+ Hóa đơn điện (hoặc nước) tại địa chỉ trùng với địa chỉ liên hệ trong vòng 3 tháng gần nhất.

1.2) Giám đốc hoặc người được uỷ quyền là công dân Việt Nam phải từ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự; địa chỉ doanh nghiệp phải được đặt trong lãnh thổ Việt Nam có thể đăng ký Ví WMV dạng doanh nghiệp

2) Thông tin chủ Ví và giới hạn độ tuổi đối với chủ Ví là cơ sở kinh doanh

2.1) Để đăng ký sử dụng Ví WMV, chủ Ví là cơ sở kinh doanh cần phải cung cấp các thông tin sau:

 • Tên cơ sở kinh doanh;
 • Lĩnh vực kinh doanh, loại hình kinh doanh;
 • Số giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể (nếu có);
 • Mã số thuế (nếu có);
 • Tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện);
 • Số CMND/hộ chiếu của chủ sơ cở hoặc người đại diện;
 • Địa chỉ liên hệ, điện thoại;
 • Số tài khoản ngân hàng, tên ngân hàng, chi nhánh;
 • E-mail; website (nếu có).
 • Tải lên bản scan hoặc ảnh chụp các giấy tờ sau:

+ Số giấy đăng ký kinh doanh hộ cá thể (nếu có);
+ CMND/hộ chiếu của chủ cơ sở hoặc người đại diện;
+ Hóa đơn điện (hoặc nước) tại địa chỉ trùng với địa chỉ liên hệ trong vòng 3 tháng gần nhất.

2.2) Chủ cơ sở kinh doanh hoặc người đại diện là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài phải từ 18 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự; cơ sở kinh doanh phải được thành lập và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có thể đăng ký Ví WMV dạng doanh nghiệp