Wiki

Thay đổi mật khẩu Webmoney Keeper Standard

Để thay đổi mật khẩu WM Keeper Standard, người dùng vui lòng đến trang Settings, chọn Security — Password và nhấn Change:

Nhập mật khẩu hiện tại, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu.

Sau khi mật khẩu được thay đổi thành công, người dùng sẽ nhận được thông báo như hình ảnh minh họa:

Xem thêm tại: Khôi phục mật khẩu WebMoney Keeper Standard