Wiki

Trạng thái tín dụng

Mỗi thành viên thuộc hệ thống thanh toán tín dụng có một trạng thái được xác định bởi lịch sử tín dụng:

  • - đã vay và đã hoàn trả tất cả;
  • - đã vay và thời hạn hoàn trả vẫn còn;
  • - chưa vay bao giờ (không có lịch sử tín dụng);
  • - chưa hoàn trả tín dụng theo thời hạn.

Trạng thái tín dụng của bất cứ thành viên nào thuộc hệ thống WebMoney Transfer có thể xem tại phần "Thuộc tính liên lạc", tại thẻ "Định danh". Các icon được liệt kê bên trên được sử dụng tại sàn giao dịch tín dụng.

Sự tồn tại của trạng thái tín dụng giúp người cho vay có thể phân tích thông tin về người vay tiền trước khi có quyết định có cấp khoản vay hay không, bao gồm cả việc trao đổi tín dụng.

Với những yêu cầu về trạng thái tín dụng người sử dụng có thể hạn chế một lượng liên lạc nhất định mà người đó muốn thiết lập các giao dịch tín dụng.

Người cho vay có thể thiết lập các yêu cầu về trạng thái tín dụng đối với người muốn vay tiền tại phần cài đặt WM Keeper trong thẻ "Tín dụng" và trong phần "Cài đặt/Thông số chương trình" (Xem thêm về cài đặt đối với Keeper WinProKeeper WebPro). Trong trường hợp khi dự định cấp tín dụng, nhưng trạng thái tín dụng của người vay không đáp ứng được những yêu cầu đã được thiết lập, tin nhắn thông báo "Trạng thái tín dụng của người vay không đáp ứng yêu cầu" sẽ xuất hiện.

Xem thêm
Giao dịch tín dụng
Hóa đơn thanh toán trong tín dụng