Wiki

Trung tâm Định danh

Trung tâm định danh (passport.webmoney.ru) - là một dịch vụ của hệ thống WebMoney Transfer cho phép thực hiện việc cấp phát, lưu trữ và cung cấp thông tin về định danh của những thành viên thuộc hệ thống WebMoney Transfer.

Tại trang web của dịch vụ này bạn có thể:

Bạn có thể xem thêm về địa chỉ hòm thư, địa chỉ văn phòng cũng như thời gian làm việc tại trang web passport.webmoney.ru

Website: http://passport.webmoney.ru

Xem thêm:
Video về hoạt động của dịch vụ
Định danh Personal
Định danh Initial