Wiki

Trung tâm chứng chỉ

Trung tâm chứng chỉ (passport.wmtransfer.com) - là một dịch vụ thuộc hệ thống WebMoney Transfer, thực hiện phát hành, lưu giữ và cung cấp thông tin về Chứng chỉ WM của thành viên hệ thống WebMoney Transfer.

Trên trang web của dịch vụ này bạn có thể:

Địa chỉ bưu điện và địa chỉ văn phòng, thời gian làm việc của Trung tâm chứng chỉ có thể xem tại đây passport.wmtransfer.com

Website: http://passport.wmtransfer.com

Xem thêm:
Video về dịch vụ Chứng chỉ

Chứng chỉ Formal
Chứng chỉ Initial
Chứng chỉ Personal
Văn phòng WebMoney Vietnam