Wiki

WMD

WMD – là một dạng đơn vị tiền tệ thuộc hệ thống WebMoney Transfer, tương đương WMZ nhưng được dành riêng cho các giao dịch tín dụng trên các dạng D . Ví dạng D được dùng nhằm mục đích kiểm toán các khoản vay đã cấp.

Điều kiện tạo ví D:

  • chỉ được tạo trong WM Keeper WinProWM Keeper WebPro;
  • đối với tất cả các WMID của cùng một định danh người dùng chỉ có thể tạo một ví duy nhất dạng D, và sau khi tạo sẽ không thể xóa ví này.

Tiền tệ WMD về bản chất là một khế ước nợ (cam kết chuyển một lượng tiền WMZ trong một thời hạn nhất định) của các thành viên đã nhận khoản vay đối với chủ nợ.

Số tiền WMD có trong ví sẽ tương đương với tổng số tiền WMZ, mà chủ sở hữu ví WMD sẽ được hoàn trả lại.

Xem thêm:
Ví dang C
Giao dịch tín dụng
Trao đổi tín dụng
Hoàn trả tín dụng
Định danh Persona
Quy định tạo ví WM