Wiki

WMID

Tài khoản WMID (WMID) là một dãy số gồm 12 chữ số. Đó là mã số tài khoản của những thành viên sử dụng hệ thống WebMoney. Ví dụ, WMID 464889785562 - là mã số tài khoản của Trung tâm định danh WebMoney.

WMID không phải là thông tin bí mật, và bạn có thể thông báo số WMID cho các đối tác của mình nếu họ yêu cầu (thường là để họ có thể kiểm tra định danh của bạn, chỉ số kinh doanh hay các khiếu nại liên quan đến WMID nếu có). Việc kiểm tra này có thể được thực hiện tại Trung tâm định danh.

Tuy nhiên WMID không phải là công cụ để thực hiện nhận hoặc chuyển tiền mà việc chuyển tiền chỉ có thể thực hiện thông qua các ví WM đã được đính kèm vào WMID của bạn. Mã số của các ví này cũng là một dãy số gồm 12 chữ số nhưng không giống với 12 chữ số của WMID và ở đầu mã số ví sẽ có một ký tự biểu thị loại tiền tệ chứa trong ví đó (ví dụ, WMID 246135763425 có đính kèm ví đựng tiền rúp và mã số của ví này là R984217345623).

WMID cũng được sử dụng để nhận hoặc gửi Hóa đơn WebMoney, để sử dụng dịch vụ Tín dụng hoặc gửi tin nhắn theo hòm thư WM...

Xem thêm: