Wiki

Xác nhận giao dịch bằng SMS

Những thành viên hệ thống sử dụng WM Keeper WinPro (Classic), WM Keeper WebPro (Light) hoặc WM Keeper Standard (Mini) có khả năng bật/tắt tính năng xác nhận giao dịch bằng tin nhắn SMS (thành viên sử dụng Keeper Standard không thể tắt tính năng bảo mật này).

Tính năng này không yêu cầu đăng ký trong dịch vụ ủy quền E-num. Mã xác nhận giao dịch sẽ được gửi đến điện thoại di động qua tin nhắn SMS.

Bật/tắt tính năng xác nhận giao dịch bằng tin nhắn SMS được thực hiện trên một trang đặc biệt của dịch vụ bảo mật.

Trong một vài trường hợp, xác nhận giao dịch có thể được bật một cách tự động do các thao tác xử lý nghiệp vụ của hệ thống bảo mật WebMoney. Nếu bạn không muốn bật tính năng này, và không thể dùng điện thoại, hãy sử dụng tính năng thay đổi số điện thoại.

Lượng tin nhắn SMS chứa mã số xác nhận thao tác không liên quan đến việc chuyển tiền (thêm liên lạc, thay đổi nơi lưu khóa bảo mật,...) bị hạn chế.

Chủ sở hữu WM Keeper WinPro (Classic)WM Keeper WebPro (Light) có thể tắt tính năng xác nhận thao tác khi chuyển tiền cho những liên lạc cố định. Trong WM Keeper Standard (Mini) khi chuyển tiền và thanh toán hàng hóa hoặc dịch vụ theo các mẫu mà bạn đã thiếp lập, việc xác nhận bằng SMS sẽ không được sử dụng.

Khi xác nhận giao dịch (chuyển tiền, thanh toán hóa đơn, thanh toán dịch vụ Merchant) phí hệ thống WebMoney tối thiểu sẽ được tăng lên thành:

  • 0,05 WMZ,
  • 1,50 WMR,
  • 1,50 WMU,
  • 0,1 WMB,
  • 9,00 WMK,
  • 0,05 WME,
  • 0,06 WMX,
  • 0,01 WMG,
  • 1000 WMV
  • 0,6 WMH

Vì vậy, khi chuyển tiền, ví dụ 1 WMZ thì lệ phí sẽ là 0,05 WMZ, còn khi chuyển 100 WMZ — như thông thường là 0,8 WMZ.

Đọc thêm:

Xem thêm
Xác nhận giao dịch trong WM Keeper
Xác nhận giao dịch bằng dịch vụ E-num