Wiki

Xác nhận giao dịch trong WM Keeper

Nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho các ví WM Keeper WinPro (Classic), WM Keeper WebPro (Light), WM Keeper Standard (Mini) hệ thống WebMoney Transfer cung cấp tính năng xác nhận giao dịch.

Hiện nay những giao dịch sau yêu cầu phải có sự xác nhận:

Theo mặc định tất cả các thành viên WM Keeper được cung cấp phương thức xác nhận giao dịch đơn giản nhất – nhập mã số xác thực từ hình ảnh (CAPTCHA), được đưa ra bởi hệ thống WebMoney Transfer.

Tuy nhiên hệ thống khuyến cáo các thành viên sử dụng những phương pháp sau có độ an toàn cao hơn:

Trong một vài trường hợp tính năng xác nhận giao dịch có thể sẽ được kích hoạt một cách tự động dựa trên các hoạt động đảm bảo an toàn của hệ thống WebMoney.

Bạn có thể tự bật hoặc tắt tính năng xác nhận giao dịch thông qua dịch vụ bổ sung trên trang web dịch vụ bảo mật: https://security.wmtransfer.com/asp/transconfirm.asp (xem thêm hướng dẫn sử dụng E-numSMS.

Những thành viên sử dụng WM Keeper WinPro (Classic)WM Keeper WebPro (Light), có thể tắt tính năng xác nhận giao dịch khi chuyển tiền cho những liên lạc quen thuộc của mình.


xem thêm:
Bật tính năng xác nhận giao dịch bằng E-num
Bật tính năng xác nhận giao dịch bằng SMS