Wiki

Xác nhận giao dịch với WM Keeper Standard

Để nâng cao độ bảo mật cho các thanh toán từ Ví WM Keeper Standard (Mini), người dùng có thể sử dụng tùy chọn Confirming transactions via SMS hoặc Confirmation of operations using the E-num service.

Phương thức xác nhận thanh toán tại WM Keeper Standard (Mini)

Hiện tại, người dùng WM Keeper Standard (Mini) được quyền truy cập vào phương thức xác nhận thanh toán như sau:

  • Nhập mã captcha. Phương thức này được kích hoạt mặc định cho tất cả người dùng.

  • Sử dụng xác nhận giao dịch qua E-num trong cơ chế “Payment”

  • Sử dụng xác nhận giao dịch qua E-num trong cơ chế “Fingerprint”

Xem thêm tại:
Confirmation of operations in WM Keeper
Confirmation of operations using SMS in WM Keeper Standard
Confirmation of operations using the E-num service in WM Keeper Standard
Confirmation of operations using the E-num service
Transaction confirmation in WM Keeper WebPro
Transaction confirmation in WM Keeper WinPro