Wiki

XML-Interfaces

Giao diện XML

Giao diện XML về cơ bản là các giao diện tin nhắn gửi dữ liệu thông qua giao thức HTTPs(http over 128-bit SSL) tới hệ thống Web-server đặc biệt. Dữ liệu được gửi theo định dạng Dữ liệu được gửi theo định dạng XML với sự trợ giúp của mô đun đặc biệt để xác thực các chìa khóa của WebMoney Keeper hoặc chứng chỉ (chứng chỉ WM Keeper WebPro).
Mô tả giao diện XML dùng để chuyển WMZ và WME có thể xem tại special article.

Giao diện dùng chìa khóa WM Keeper WinPro (Classic) xác thực tại https://w3s.webmoney.ru/asp/XML*.asp.
Giao diên sử dụng WM Keeper WebPro chứng chỉ tại https://w3s.wmtransfer.com/asp/XML*Cert.asp.

Trong trường hơp xác nhận dùng chìa khóa WM Keeper WinPro (Classic), chữ ký được truyền trong yêu cầu được tạo bởi WMSigner. Chữ ký được gửi trong tham số <sign>...</sign>
Trong trường hợp xác thực bằng chứng chỉ WM Keeper WebPro (Light) , WM Keeper WebPro (Light) chứng chỉ được sử dụng khi kết nối với máy chủ: https://w3s.wmtransfer.com. Trong trường hợp này không sử dụng thông số<sign>...</sign>.

Không phụ thuộc vào kiểu xác thực, định dạng của các truy vấn là như nhau chỉ khác o phương pháp tạo va truyền chữ kí của yêu cầu. Bạn có thể tìm thấy một số ví dụ truy vấn:

Cấu trúc của yêu cầu với xác thực qua chì khóa WM Keeper WinPro (Classic)(chữ ký được tạo bởiWMSigner)

<w3s.request>
 <reqn></reqn> - request number
 <wmid></wmid> - WMID of the signer
 <sign></sign> - signature created using WMSigner
 <request_type>
  ... - request parameters
 </request_type>
</w3s.request>

Cấu trúc của truy vấn sử dụng chứng chỉ WM Keeper WebPro xác nhận ( không sử dụng tham số wmid và sign; dùng chứng chỉ WMID để gọi giao diện khi kết nối với máy chủ). Mọi thông tin về chứng chỉ có thể tìm hiểu tại: msdn.microsoft.com
<w3s.request>
 <reqn></reqn> - request number
 <request_type>
  ... - request parameters
 </request_type>
</w3s.request>

Cấu trúc phản hồi không phụ thuộc vào phương thức xac thực. Ví dụ phản hồi:
<w3s.response>
 <reqn></reqn> - number of the request the server is responding to 
 <retval></retval> - error code: 0 - successfully performed 
 <retdesc></retdesc> - error description if retval != 0
 <response_type>
  ... - response parameters
 </response_type>
</w3s.response>

The following interfaces can be used by online businesses:

XML-Interfaces

 • Interface X1 — Sending Invoice from merchant to customer
 • Interface X2 — Transferring funds from one purse to another
 • Interface X3 — Nhận về thông tin lịch sử giao dịch của Ví. Kiểm tra tình trạng thực hiện giao dịch chuyển tiền.
 • Interface X4 — Receiving the history of issued invoices. Verifying whether invoices were paid
 • Interface X5 — Completing a code-protected transaction. Entering a protection code
 • Interface X6 — Sending message to random WM-identifier via internal mail
 • Interface X7 — Verifying client’s handwritten signature – owner of WM Keeper WinPro
 • Interface X8 — Retrieving information about purse ownership. Searching for system user by his/her identifier or purse
 • Interface X9 — Retrieving information about purse balance
 • Interface X10 — Retrieving list of invoices for payment
 • Interface X11 — Retrieving information from client’s passport by WM-identifier
 • Interface X12 — Importing statement of a purse into a 1C document
 • Interface X13 — Recalling incomplete protected transaction
 • Interface X14 — Fee-free refund
 • Interface X15 — Viewing and changing settings of “by trust” management
 • Interface X16 — Creating a purse
 • Interface X17 — Operations with arbitration contracts
 • Interface X18 — Getting transaction details via merchant.webmoney
 • Interface X19 — Verifying personal information for the owner of a WM identifier
 • Interface_X20 — Thanh toán qua merchant.webmoney không rời khỏi trang web (tài nguyên, dịch vụ, ứng dụng) của người bán
 • Interface_X21 — Setting trust for merchant payments by SMS
 • Interface_X22 — Receiving the ticket of prerequest payment form at merchant.webmoney

See also:
XML-interfaces to top-up WMZ and WME
WebMoney root certificate
Merchant WebMoney Transfer