Wiki

TìmGiao_diện_tích_hợp_Web_Merchant
Nội dung:¶ Định nghĩa Merchant Khách hàng Giớ ... //wiki.wmtransfer.com/projects/WebMoney/wiki/Interface_X13. Phương thức này chỉ có sẵn cho các khoản th ... ducts and services using the Merchant service

26-04-2017 13:07

You can add page «Interface_X13» for project «WebMoney Wiki».

NB: For creating pages you should be authenticated, have passport not less than personal and bussiness level greater than 10.