Wiki

TìmInterface_X1
Interface X1. Tạo hóa đơn gửi tới khách hàng. ... phải gửi đến https://w3s.webmoney.ru/asp/XMLInvoice.asp Truy vấn sử dụng chứng chỉ WM Keeper Web ... ải gửi đến https://w3s.wmtransfer.com/asp/XMLInvoiceCert.asp Method - POST Định dạng truy vấn: &l ... ;</wmid> <sign></sign> <invoice> <orderid></orderid> <cust ... <lmi_shop_id></lmi_shop_id> </invoice> </w3s.request> Thông số truy vấn: ... khóa WM Keeper WinPro (Classic) để xác nhận. invoice Thông số hóa đơn   invoice\Mã orderid Invoice ID Mã số invoice trong hệ thống Merchant. Là một số nguyên. invoice\customerwmid WMID của khách hàng   invoice\storepurse Purse for payment The number of the purse which the ...

15-05-2017 12:34

Interface_X20
Giao diện X20. Thanh toán qua merchant.webmon ... đến điện thoại của khách hàng Thanh toán WM-Invoice (Hóa đơn) gửi tới khách hàng. Việc thanh toá ... xác nhận qua tin nhắn, truy vấn USSD hoặc WM-invoice. Trong trường hợp người mua chọn phương thức xác nhận là SMS và USSD thì WM-invoice sẽ được gửi cùng. Khi truy vấn đầu tiên thàn ... n, hoặc là phê duyệt USSD hoặc thanh toán WM-invoice (webmoney hóa đơn). Sau khi đươc xác nhận ứn ... hắn nếu giao dịch đã được thanh toán bằng WM-Invoice thành giao dịch thành công. Ví dụ sử dụng gi ... t; <merchant.response> <operation wminvoiceid=""> <realsmstype></r ... i (JSON): { "operation": { "wminvoiceid":(int), "wmtransid":(int), ... quot;:(string) } tham số mục đích nội dung wminvoiceid mã hóa đơn WM mã hóa đơn WM duy nhất trong ... g của người bán là nhận và lưu lại giá trị wm...

10-04-2017 13:47

XML-Interfaces
Giao diện XML¶ Giao diện XML về cơ bản là các ... sses: XML-Interfaces¶ Interface X1 — Sending Invoice from merchant to customer Interface X2 — Tra ... terface X4 — Receiving the history of issued invoices. Verifying whether invoices were paid Interface X5 — Completing a code- ... e balance Interface X10 — Retrieving list of invoices for payment Interface X11 — Retrieving info ... y root certificate Merchant WebMoney Transfer

10-05-2017 14:02

Gửi_hóa_đơn_từ_WebMoney_Keeper_Standard
Để gửi hóa đơn từ WebMoney Keeper Standard, n ... https://mini.wmtransfer.com 2 Chọn «Send an invoice» 3 Nhập số WMID hoặc e–mail cần gửi hóa đơn. ... hình ảnh minh họa: Xem demo: How to issue an invoice via the contact list

31-03-2015 12:05

Phương_thức_thanh_toán_trên_hệ_thống_WebMoney_Transfer
Người dùng WebMoney Transfer có thể sử dụng m ... Merchants; Thanh toán theo hoá đơn đơn hàng (invoice) mà Merchant gửi cho khách hàng; Thanh toán ... oán không cần đăng ký trên hệ thống WebMoney.

05-09-2014 18:07

You can add page «Invoice» for project «WebMoney Wiki».

NB: For creating pages you should be authenticated, have passport not less than personal and bussiness level greater than 10.